ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018

Προκήρυξη των "Εκλογών ΕΑΑΑ 2018"Λάβαμε και κοινοποιούμε ανακοίνωση της ΕΑΑΑ σχετική με την προκύρηξη των αρχαιρεσιών ανάδειξης των Οργάνων Διοίκησης της Ένωσης, για την τριετία 2019-2021 :

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

1. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα αρχίσει από τη Πέμπτη 30-8-2018 και ώρα 09:00 και θα περατωθεί τη 13:30 ώρα της 28/9/2018.

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία κατατίθεται στην γραμματεία της ΕΑΑΑ, Χαλκοκονδύλη 5, 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρας 09:00 έως 13:30 με την επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητος (ΕΑΑΑ) του μέλους. Η αίτηση μπορεί και να αποσταλεί:

(1) Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (προς ΕΑΑΑ Χαλκοκονδύλη 5, Τ.Κ. 10677 Αθήνα) η οποία όμως πρέπει να συνοδεύεται με επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητος του μέλους της ΕΑΑΑ.

(2) Με email στο info@eaaa.gr στο οποίο θα είναι συνημμένα σκαναρισμένα η συμπληρωμένη αίτηση και το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της υπηρεσιακή ταυτότητος του μέλους της ΕΑΑΑ. Η ΕΑΑΑ θα ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο ότι λήφθηκε η αίτηση του.

Αντίγραφο αιτήσεως θα διατίθεται στα γραφεία της ΕΑΑΑ και των Παρατημάτων και δημοσιεύεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Οι εκλογές διεξάγονται υπό τη προϋπόθεση, ότι θα υποβληθούν τουλάχιστον δεκαέξι (16) υποψηφιότητες για όλες τις θέσεις του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του πρόεδρου και του αντιπροέδρου δεν κωλύονται να θέσουν υποψηφιότητα και για μέλος του Δ.Σ.

Η εκλογή διενεργείται δια ενιαίου ψηφοδελτίου, στο οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων προέδρων, χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων αντιπροέδρων και χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων μελών.

Ο έλεγχος της νομιμότητας των υποψηφίων και η ενημέρωση τους πραγματοποιείται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δεκαημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και όχι αργότερα από τις 9 Οκτωβρίου 2018.

Ενστάσεις επί της νομιμότητας υποβάλλονται εντός 2ημέρου από της ενημερώσεως των υποψηφίων και κρίνονται αμετακλήτως εντός 5ημέρου από της υποβολής τους από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη της ΕΑΑΑ με τους εξής περιορισμούς:

Για τις θέσεις του προέδρου και αντιπροέδρου οι υποψήφιοι πρέπει να είναι βαθμού Απτχου ή Υπτχου.

Τα ορφανικά μέλη δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου.

2. Οι εκλογικοί κατάλογοι στους οποίου αναγράφονται τα τακτικά, ορφανικά και προαιρετικά μέλη θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και να έχουν διορθωθεί τα λάθη ή παραλήψεις με μέριμνα του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ μέχρι 5-11-2018 προκειμένου να είναι έγκαιρα στις εφορευτικές επιτροπές.

3. Μέχρι 9-10-2018 πρέπει να έχουν ορισθεί οι εφορευτικές Επιτροπές (Κεντρική και Εκλογικών τμημάτων.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και οι Εφορευτικές Επιτροπές των Εκλογικών Τμημάτων της ΕΑΑΑ στην Αθήνα αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως μεταξύ των προτεινομένων από τους υποψηφίους, μελών της ΕΑΑΑ, που διαμένουν στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων Παραρτημάτων αποτελούνται επίσης από τρία (3) τακτικά και έξι (6) αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ δια κληρώσεως , μεταξύ των προτεινομένων από τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων εκ των κατοικούντων στο Νομό εκάστου Παραρτήματος μελών.

Για τον ορισμό των Εφορευτικών Επιτροπών κάθε υποψήφιος μπορεί να προτείνει μέχρι τρία (3) άτομα.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ όσο και των Παραρτημάτων δεν μπορεί να είναι μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών.

Πρόεδρος της κάθε Εφορευτικής επιτροπής ορίζεται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο μέλος προ της αποστρατείας. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής ο αναπληρωτής ορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ. Σε περίπτωση αναπληρώσεως μέλους Εφορευτικής επιτροπής Τμήματος ο αναπληρωτής ορίζεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Στα τακτικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Εφορευτικών Επιτροπών θα χορηγηθεί χρηματικό ποσό εκατό (100 ) ευρώ, για αντιμετώπιση των εξόδων κινήσεως.

4. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν, μπορούν να προσκομίσουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία εκτάσεως μιας δακτυλογραφημένης σελίδας και μέχρι διακόσιες (200) λέξεις, στο οποίο θα μπορούν να καταχωρήσουν και τις απόψεις τους, όσον αφορά την επίλυση των κλαδικών θεμάτων. Τα βιογραφικά πρέπει να έχουν επιδοθεί στον υπεύθυνο εκδόσεως της εφημερίδος μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2018 με email στο press@eaaa.gr

5. Επιμέρους λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην «ΗτΑ» και δι’ εγγράφων προς τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ.

6. Παράλληλα με τις εκλογές για το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ θα διεξαχθούν και άτυπες εκλογές-σφυγμομετρήσεις σε όλα τα Παραρτήματα της ΕΑΑΑ, πλην εκείνων που οι υποψήφιοι είναι ισάριθμοι με τις θέσεις των μελών του Δ.Σ.

Οι άτυπες εκλογές σε όλα τα Παραρτήματα θα γίνουν από τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές των εκλογών της ΕΑΑΑ.

Τα ψηφοδέλτια των Παραρτημάτων χωρίζονται σε δυο μέρη: το πρώτο για τη θέση του προέδρου, όπου τίθεται ένας σταυρός προτίμησης, και το δεύτερο για τις θέσεις των μελών του ΔΣ όπου τίθενται από ένας (1) έως δυο (2) σταυροί προτίμησης.

Τα αποτελέσματα των άτυπων εκλογών των Παραρτημάτων δεν είναι δεσμευτικά για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, το οποίο και θα διορίσει τα νέα Δ.Σ. αυτών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Αίτηση Υποψηφιότητας.Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018

Ιδού κύριοι η γεωστρατηγική του Ερντογάν… Ποιος θα τον σταματήσει;

Γράφει ο Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος - Δημοσιογράφος-Αμυντικός αναλυτής

«Καὶ μηδὲ τοῦτο δύνασθαι μαθεῖν, ὅτι δεῖ τοὺς ὀρθῶς πολέμῳ χρωμένους οὐκ ἀκολουθεῖν τοῖς πράγμασιν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων..» 
Δημοσθένους Α΄ Φιλιππικός 4, 39.

(Και ούτε αυτό να μην μπορούμε να μάθουμε, ότι εκείνοι που διεξάγουν ορθώς τον πόλεμο, δεν ακολουθούν τα πράγματα, αλλά προπορεύονται των πραγμάτων)

  Ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για την κατανόηση της τουρκικής γεωστρατηγικής (σ.σ. που εκπορεύεται και υπαγορεύεται από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν) αποτελεί η γεωγραφία, η οποία συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την κατανόηση των διεθνών σχέσεων. Μαζί με την ιστορία συγκροτούν ένα αμφίστομο ξίφος εξαιρετικά αιχμηρό για όσους γνωρίζουν και τολμούν να το σύρουν με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων.
  Ο Ερντογάν είναι ένας από αυτούς τους επιδέξιους χειριστές, καθώς χάρη στην αρχική προστασία και στη συνέχεια την ανοχή της Δύσεως, του δόθηκε ικανός χρόνος ώστε να εκπαιδευθεί στον πολύπλοκο χειρισμό αυτού του διαχρονικού όπλου και να δοκιμάσει νέες τακτικές.
  Συνδυάζοντας έξυπνα μα αποφασιστικά απολυταρχικά και δημοκρατικά στοιχεία κατάφερε να κερδίσει τον απαιτούμενο χρόνο (2003-2018) προκειμένου να θέσει σε λειτουργία την αφύπνιση της τουρκικής στρατηγικής υπερηφανείας.
  Σήμερα, ιστορικά γεγονότα όπως η Μάχη στο Μάντζικερτ (1071) και η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως (1453) χρησιμοποιούνται από τον Τούρκο πρόεδρο και τους εκφραστές της νέο-οθωμανικής πολιτικής για την αποδεικτική θεμελίωση της χιλιετούς ιστορικής ενδόξου παρουσίας των Τούρκων στην Ανατολία αλλά και για να αιτιολογήσουν το μεγαλείο των γαζήδων (μουσουλμάνων ιεροπολεμιστών), καθώς Τουρκισμός και Ισλάμ συμπορεύονταν στις κατακτήσεις.
  Ο Ερντογάν δείχνει να αισθάνεται γαζής όπως ήταν ο Σελτζούκος σουλτάνος Αλπ Αρσλάν, ο Οθωμανός Μωάμεθ ο Πορθητής, έναν τίτλο τον οποίο απέδωσαν και στον Μουσταφά Κεμάλ. Υπάρχει όμως χώρος για έναν γαζή στον 21ο αιώνα; Πριν απαντήσουμε είναι χρήσιμο να προβούμε και σε άλλες παρατηρήσεις.
  Ο Ναπολέων επεσήμανε ότι για να κατανοήσεις την πολιτική ενός κράτους πρέπει να μελετηθεί πρώτα η γεωγραφία του. Είναι πρόδηλον ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν ο Ερντογάν έχει μελετήσει τον Γάλλο αυτοκράτορα, όπως δεν είμαστε σε θέση να θεωρήσουμε ότι έχει ξεφυλλίσει κάποια τουρκική μετάφραση του Θουκυδίδου.
  Ωστόσο, οι αποφάσεις που έχει λάβει δείχνουν να υπακούουν σε μια αρχή ντετερμινισμού, ο οποίος συνδέεται ευθέως με τη γεωγραφία της χώρας του, την οποία εργαλειοποιεί προς όφελος του οράματός του.
  Είναι σαφές ότι η γεωγραφία δεν προκαθορίζει τις εξελίξεις, αλλά όταν συνδυαστεί με τον ανθρώπινο παράγοντα, στην συγκεκριμένη περίπτωση τον ηγέτη δρώντα, ο οποίος τυγχάνει να αισθάνεται «γαζής και εκλεκτός», ακόμη και εκφραστής του μεταφυσικού ισλαμικού πεπρωμένου, τότε μάλλον βρισκόμαστε ενώπιον ενός πάρα πολύ σοβαρού προβλήματος, με αποσταθεροποιητικές προεκτάσεις.
  Όμως οι ενέργειες του θεοσεβούμενου Τούρκου προέδρου δεν αποτελούν απλώς ένα είδος führerbefehl (σ.σ. κατευθείαν εντολή του Φύρερ, βλ. Αδόλφος Χίτλερ) αλλά συνιστούν το τελικό στάδιο εθνικής γεωστρατηγικής, απόρροια σειράς μελετών και αναλύσεων μιας κλειστής ομάδος στενών επιτελών, οι οποίοι συγκροτούν το ανώτατο επίπεδο διοικήσεως και λήψεως αποφάσεων και εμφορούνται με κοινές αρχές και ιδανικά.
  Η έμπειρη ομάδα πλαισιώνεται από στρατιωτικούς, διπλωμάτες, μαζί με άλλους ειδικούς και μη επιστήμονες, οι οποίοι έχουν καθήκον την υλοποίηση του μείζονος γεωπολιτικού εύρους, οράματος Ερντογάν, το οποίο εδράζεται:
  α) Στις ιστορικο-γεωγραφικές προτάσεις και υποκειμενικές βεβαιότητες του Αχμέτ Νταβούτογλου,
  β) στο πολιτικο-θρησκευτικό δόγμα των Αδελφών Μουσουλμάνων (σ.σ. Για πρώτη φορά φέτος στην NDAA για το 2019 η οργάνωση χαρακτηρίζεται εχθρική προς τα συμφέροντα των ΗΠΑ),
  γ) στην αναβίωση του «ορθού» πλην όμως απολεσθέντος οθωμανικού δρόμου, επιδιορθώνοντας τα καταστροφικά λάθη της περιόδου του εμβληματικού σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄ (1876-1909), ο οποίος αποτελεί προσωπικό ίνδαλμα του Ερντογάν και
  δ) στην επαναφορά του τουρκοκεντρικού χαλιφατικού οράματος ως εργαλείο συσπειρώσεως Αράβων και μη μουσουλμάνων σε μια συμμαχία με τελικό πανισλαμικό στόχο την ανάκτηση του Κουντούς (Ιερουσαλήμ).
  Οι επιτελείς του Τούρκου προέδρου γνωρίζουν αρίστως πόσο σημαντικός είναι και τι συνέπειες μπορεί να επιφέρει για την αγγλοσαξονική Δύση ο έλεγχος του κρηπιδώματος (σ.σ. Rimland κατά τον Nicholas Spykman), όπως πιθανότατα και την ρήση του Sir Halford Mackinder ότι «κάθε αιώνας έχει τη δική του γεωγραφική οπτική γωνία».
  Τα πύρινα και εξόχως στοχευμένα αντιδυτικά άρθρα του διευθυντού της Yeni Safak, Ιμπραήμ Καραγκιούλ, απλώς αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της συγκροτημένης πλέον νέο-οθωμανικής πανισλαμικής διανοήσεως με στόχο την παροχή κατευθύνσεων στην κοινή γνώμη και τους εγχώριους διαμορφωτές αυτής.
  Τα επιχειρήματα που προβάλλονται δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με όρους χλευασμού αλλά αντιθέτως να μελετώνται με σκοπό την εξαγωγή πολυεπίπεδων συμπερασμάτων. Είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζεις όλες τις πτυχές της σκέψεως παραγωγής ιδεολογίας, στρατηγικής και δόγματος του αντιπάλου.
  Ένα από τα δόγματα της καινοφανούς τουρκικής γεωστρατηγικής ωστόσο δεν επιτρέπει παρανοήσεις καθώς η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα – όπως την οραματίζονται οι παροικούντες την Άγκυρα – εκφράζεται με ντετερμινιστικό τρόπο: «Οι δυτικοί θα οπισθοχωρήσουν, οι ανατολικοί θα ανακάμψουν, η Τουρκία θα ισχυροποιηθεί και οι διενέξεις θα ενταθούν».
  Εξίσου σαφής είναι και η υποταγή της στρατιωτικής ισχύος σε μια μεταφυσική θρησκευτική αποστολή όπως εκφράστηκε με την περίφημη δήλωση του πρώην Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων Χουλουσί Ακάρ (σ.σ. νυν υπουργού Εθνικής Αμύνης) ότι: «Ο εθνικός μας στρατός ανήκει στον οίκο του προφήτου…».
  Η συσχέτιση όλων των προαναφερομένων παραμέτρων – σε ένα όσο το δυνατόν ευσύνοπτο άρθρο – εκτιμάται ότι μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένες ενδείξεις και αποδείξεις αναφορικώς με την νέο-οθωμανική γεωστρατηγική που φέρει την σφραγίδα του Ερντογάν και στο που αποσκοπεί, με μερικές χρήσιμες προσθήκες και συγκεκριμένα:
  Α) Η σύμπηξη συμμαχίας / ειδικής σχέσεως με το Ιράν προηγείται εκείνης με την Ρωσία, καθώς το κουρδικό αποτελεί κοινή απειλή για τους δύο αυτούς ιστορικούς γεωστρατηγικούς αντιπάλους.
  Τεχεράνη και Άγκυρα στενά συνδεδεμένες αμφότερες εξαιτίας της δεσμευτικής τελέσεως καθηκόντων ακριτών από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του Rimland (σ.σ. Κρηπίδωμα, από το οποίο απεσχίσθη το Ιράν το 1979) επανακαθορίζουν πλέον τις σχέσεις τους με βάση τα εθνικά τους συμφέροντα και την εθνική τους γεωστρατηγική ίσως και σε επίπεδο οριοθετήσεως ζωνών επιρροής μεταξύ τους όπως έχει διαφανεί στην Συρία αλλά και στο Ιράκ (βλ. Σύμφωνο Σαανταμπάντ το 1937).
  Η νέα ιστορικής εκτιμάται σημασίας προσπάθεια «εγκαρδίου συνεννοήσεως» μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία Ερντογάν – Αδελφών Μουσουλμάνων στο πλαίσιο ενός πολιτικο-θρησκευτικού συγκερασμού / υπερβάσεως των διαφορών με τελικό στόχο την σύμπηξη ενός σουνιτο-σιιτικού μετώπου.
  Αυτό το μοντέλο «συνθήκης» προωθείται και ήδη συμπεριλαμβάνει το Κατάρ, το strong>Πακιστάν, ενώ στοχεύει υπονομευτικά το παρών καθεστώς της Αιγύπτου.
  Β) Η Ρωσία αξιοποιεί περισσότερο από ποτέ την ιστορικο-γεωγραφική προσέγγιση με την Τουρκία αναβαθμίζοντάς την σε αναγκαιότητα, καθώς αυτό που δεν επετεύχθη μεταξύ Λένιν και Κεμάλ (σ.σ. Είχε προηγηθεί η ανατρεπτική για τα τότε δεδομένα Συνθήκη Χουνκάρ Ισκελεσί το 1833 μεταξύ Μαχμούτ Β΄ και Νικολάου Α΄), υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας (S-400 και άλλα συστήματα), της ενεργειακής (αγωγός Turkish Stream, κατασκευή εργοστασίου παραγωγής πυρηνικής ενεργείας στο Ακούγιου) και της οικονομικής (ίδρυση κοινού επενδυτικού fund, τουρισμός, τομέας κατασκευών κ.λπ.).
  Η πιο σημαντική προσέγγιση τελεί σε εξέλιξη στη Συρία, καθώς μόνον μετά από την άδεια της Ρωσίας οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις υλοποίησαν τις επιχειρήσεις «Ασπίδα του Ευφράτου» και «Κλάδος Ελαίας» στην ΒΔ Συρία, σε αντάλλαγμα της υποστηρίξεως στο Χαλέπι και στο Ιντλίμπ και αλλού.
  Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο σε ιδεολογικό επίπεδο είναι η επιρροή των ιδεών του Ρώσου διανοητού Αλεξάντερ Ντάγκιν αναφορικώς με την μελλοντική ισχυροποίηση της Ασίας έναντι της φθίνουσας ισχύος της Δύσεως.
  Γ) Η διάσταση με τις ΗΠΑ επικεντρώνεται στην απαίτηση της Τουρκίας να αντιμετωπίζεται πλέον με όρους ισότητος και όχι υποτελείας. Υπό αυτό το πρίσμα η Τουρκία δεν μπορεί να ακολουθεί και να εκτελεί «εντολές» τιθέμενη σε κατώτερο επίπεδο συνεργασίας με εκείνο που απολαμβάνει το Ισραήλ.
  Η χρήση του όρου «ασέβεια» από την τουρκική ηγεσία κατηγορώντας τις ΗΠΑ συνιστά μια έμπρακτη απαίτηση αναγνωρίσεως μιας νέας τάξης πραγμάτων στις διμερείς σχέσεις. Η νέα καθεστωτική οπτική της τουρκικής γεωστρατηγικής διαχωρίζει τα κράτη σε: α) εταίρους, β) εχθρούς και γ) ουδέτερους, τοποθετώντας τον Τούρκο πρόεδρο μόλις ένα σκαλί πιο κάτω από την σουλτανική κοσμοθεωρία των διεθνών σχέσεων…
  Δ) Το Ισραήλ συνιστά το εργαλείο επιβολής μιας αντί-ισλαμικής πρωτίστως και όχι αντί-αραβικής πολιτικής εκ μέρους των ΗΠΑ, όπως κατ’ επανάληψη δηλώνουν ανώτερες και ανώτατες πολιτικο-στρατιωτικές πηγές της γείτονος. Η έλευσις των «σταυροφόρων».
  Αναλαμβάνοντας μονομερώς καθήκοντα προστάτου η τουρκική ΠΕΑ (Πολιτική Εθνικής Αμύνης και Ασφαλείας στο πνεύμα των αποφάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας) φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι προέκρινε την απόκτηση υποστρατηγικών και πιθανόν στρατηγικών όπλων στοχεύοντας στην υπεροπλία έναντι του εβραϊκού κράτους (βλ. δορυφόροι Gokturk, UAV/UCAV Anka, βλήματα cruise SOM, βλήματα Yildirim-Bora/Khan, πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων, απειλές για απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Πακιστάν).
  Ε) Η απόκτηση στρατιωτικών βάσεων σε ισλαμικές χώρες του εξωτερικού (Αλβανία, Κατάρ, Σομαλία, Σουδάν) αποβλέπει στην παγίωση της νέο-οθωμανικής παρουσίας της Τουρκίας προστάτου και εγγυητού των δικαιωμάτων πτωχών και πλουσίων κρατών. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κατάρ (υπόσχεσις επενδύσεων ύψους 15 δις δολαρίων) και το Σουδάν (δήλωσις υποστηρίξεως) ανταποκρίθηκαν αμέσως υπέρ της Τουρκίας μετά από την οικονομική «επίθεση» κατά της τουρκικής λίρας, όπως καταχρηστικώς προσδιορίσθηκε από τον Ερντογάν.
  ΣΤ) Η Τουρκία βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και την Αίγυπτο κυρίως λόγω της στενής προσεγγίσεως με το Ιράν, με το οποίο μάχονται σθεναρώς στην Υεμένη.
  Για τον ίδιο λόγο ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για πιθανή κλιμάκωση της κρίσεως καθώς η υπόθεσις του πάστορος Μπράνσον αποτελεί αφορμή και όχι αιτία για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και για όσες ακολουθήσουν.
  Για την Άγκυρα ο Χριστιανός πάστωρ αποτελεί σκοτεινό σύμβολο, ενοχοποιητική αρνητική απόδειξη της διεισδύσεως των δυτικών αξιών και εργαλείο αποσταθεροποιήσεως της χώρας.
  Ζ) Ουδείς μπορεί και δεν επιτρέπεται να αγνοήσει το ενεργειακό διακύβευμα και τι σημαίνει αυτό για την ισχυροποίηση ή ακόμη και την ανάδειξη νέων πόλων ισχύος στην περιοχή της ευρυτέρας Ανατολικής Μεσογείου. Το ΣΕΑ της Τουρκίας λίγο πριν από την έναρξη της παρούσης κρίσεως επανήλθε προσδιορίζοντας και προειδοποιώντας ότι: «…θα συνεχισθεί η αποφασιστικότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».
  Η) Η συνεργασία με την Κίνα στον στρατιωτικό και οικονομικό τομέα παρουσιάζει τις ίδιες σημαντικές παραμέτρους όπως και με την Ρωσία. Ας μην λησμονούμε ότι ρουκέτες και πυραυλικά συστήματα (WS-1, Yildirim) του Τουρκικού Στρατού αναπτύχθηκαν με κινεζική τεχνογνωσία.
  Εκτός αυτού βάσει της νέας γεωπολιτικής φιλοσοφίας η Τουρκία θα πρέπει να επιδιώξει την ένταξή της στους BRICS δημιουργώντας το σχήμα BRICS-T και μεταγενεστέρως να ενταχθεί – αναλόγως της τότε συγκυρίας – στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης. Η Κίνα αποτελεί "de facto" εταίρο της Αγκύρας και σε συνδυασμό με το Πακιστάν και το Ιράν, συνδράμει στην υλοποίηση του σχεδίου "One belt-One road".
  Με υπόδειγμα τον Spykman εκτιμάται ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να δημιουργήσει το δικό του Rimland (κρηπίδωμα) καταστρέφοντας ότι έχει απομείνει από το αρχικό αγγλοσαξονικό τηρώντας τον ίδιο σεβασμό στην Γεωγραφία και στην Ιστορία της περιοχής.
  Το νέο-οθωμανικό ισλαμιστικό Rimland περιλαμβάνει εταίρους όπως το Ιράν, το Κατάρ, το Αζερμπαϊτζάν, το Πακιστάν, τη Σομαλία, το Σουδάν, την Αλβανία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία και φιλοδοξεί να επεκταθεί στις γεωγραφικές περιοχές της Βορείου Συρίας, του Ιράκ, της Παλαιστίνης (βλ. Προνομιακές σχέσεις με την Χαμάς), της Αιγύπτου, της Λιβύης και όπου υπάρχουν πιστοί που συνεγείρονται από τα οράματα των Αδελφών Μουσουλμάνων.
  Συνεπώς απαντάται θετικώς το ερώτημα περί αναγκαιότητος επενδύσεως της ιδιότητος του χαλίφου γαζή. Μόνον έτσι μπορούν να καταστούν «ομοτράπεζοι» Ιρανοί, Παλαιστίνιοι και Καταριανοί, μαζί με αντιφρονούντες από όλα τα αραβικά καθεστώτα, εξισλαμισμένοι πληθυσμοί της Ινδικής Υποηπείρου και της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Υποσαχαρίου Αφρικής ακόμη και ακραίοι τζιχαντιστές.
  Στο εσωτερικό εκτιμάται πως αυτό το όραμα ισχύος, παντουρκσιμού και αναγεννήσεως έχει μεταστρέψει τους πρώην αφοσιωμένους κεμαλικούς αξιωματικούς και μη, μετατρέποντάς τους σε φανατικούς νεοφωτίστους υποστηρικτές του Ερντογάν. Το νέο κρηπίδωμα θα ανακουφίσει τη Ρωσία και θα οδηγήσει πιθανότατα στη σταδιακή κατάρρευση της Νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ.
  Οι κυρώσεις κατά Ιράν, Ρωσίας και Τουρκίας θυμίζουν τον οικονομικό πόλεμο που επέβαλλε η αρχαία Αθήνα και κορυφώθηκε με το Μεγαρικό Ψήφισμα. Μπαίνω στον πειρασμό να τοποθετήσω για τις ανάγκες μιας εσκεμμένης ιστορικής αναλογίας και συγκρίσεως στην πλευρά της πελοποννησιακής συμμαχίας τη Ρωσία μαζί με την Τουρκία και το Ιράν και να αποδώσω τον ρόλο των Περσών στην Κίνα 
  Ο Ερντογάν όμως χρειάζεται χρόνο για να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Μια τελική ανεπιθύμητη πρώιμη σύγκρουσις με τις ΗΠΑ θα κατέστρεφε το όραμά του. Απαιτείται χρόνος για να αναπτύξει ακόμη περισσότερα οπλικά συστήματα, να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους.
  Χρειάζεται πάνω από όλα πρόσβαση έλεγχο και κατοχή σημαντικών ενεργειακών πόρων για να χρηματοδοτεί όλα εκείνα τα φιλόδοξα σχέδια και οράματά του. Εάν η Δύση και όχι μόνον οι ΗΠΑ αδιαφορήσουν και δεν ενεργήσουν αμέσως τότε ο Ερντογάν μαζί με τους περιφερειακούς ομοϊδεάτες όπως και οι πολιτικοί επίγονοί τους θα έχουν κερδίσει τον αγώνα για τον οποίον δίνουν τα πάντα σήμερα.
  Αυτή την αποφράδα ημέρα ο George Friedman περιέγραψε με απαισιοδοξία στο μελλοντολογικό του έργο «The next 100 years» το 2008, προ δεκαετίας όταν ο Ερντογάν συμπληρώνει φέτος 15 έτη εξουσίας !
  Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και πιθανόν την Αίγυπτο πρέπει να προχωρήσουν στην συγκρότηση μιας νέας στρατιωτικής συμμαχίας στα πρότυπα του ΝΑΤΟ, αλλά εκτός αυτού. Αυτή η συμμαχία θα υποστηρίζεται με κονδύλια FMF (σ.σ. Όπως σήμερα λαμβάνουν το Ισραήλ και η Αίγυπτος) και δεν θα υπόκειται στον έλεγχο των γραφειοκρατών της ΕΕ και ειδικώς της Γερμανίας.
  Ο Θουκυδίδης προειδοποιεί για την ανάγκη λήψεως αποφάσεων και ενεργειών αναχαιτίσεως μιας ανερχομένης δυνάμεως πριν να είναι αργά. Ο Ερντογάν έχει αποδειχθεί ο επιτήδειος ουδέτερος του 21ου αιώνος και ο νέο-οθωμανός Μακιαβέλι στην υλοποίηση της σοβιετικής maskirovka (η σοβιετική τέχνη της παραπλάνησης, της εξαπάτησης, της απόκρυψης) στην τουρκική έκδοσή της.
  Ο Δημοσθένης είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως τους Αθηναίους για την απειλή του Φιλίππου όμως δεν εισακούσθηκε. Ο Θεμιστοκλής ενσυνειδήτως εξαπατούσε τους Λακεδαιμονίους μέχρις ότου… τα μακρά τείχη είχαν υψωθεί αρκετά. Και αυτά δεν αναφέρονται στην τουρκική αλλά στην Ελληνική Ιστορία !

(δημοσιεύθηκε στο DefencePoint.gr)Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Χειροτονία ΣΥΔίτη Αξιωματικού ε.α. στην Ιερά Μητρόπολη Μάνης

Μετά από 64 χρόνια λειτουργίας της ΣΥΔ, 53 σειρές και 2497 απόφοιτους, η οικογένεια των ΣΥΔιτών συμπεριέλαβε στους κόλπους της, τον πρώτο ιερέα.  


Το πρωί της Κυριακής 12 Αυγούστου 2018, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, με τη συμμετοχή ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης και πλήθος κόσμου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κοίτας του Δήμου Ανατολικής Μάνης.


Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε και η εις διάκονον χειροτονία του π. Κωνσταντίνου Παντελεάκου, αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας ε.α. και πατέρα 4 παιδιών, ο οποίος θα υπηρετεί ως άμισθος κληρικός την Ιερά Μητρόπολη Μάνης.

Μετά την προσφώνηση του χειροτονούμενου, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας απευθυνόμενος προς τον χειροτονούμενο είπε μεταξύ άλλων: "Τώρα από την στολή του αξιωματικού της Αεροπορίας έρχεσαι μετά την σύνταξή σου, εδώ στην Εκκλησία για να ενδυθείς την άλλη στολή, εκείνη του ιερού ράσου με την χειροτονία σου. Έχεις προσόντα και τάλαντα. Πολλά απ' αυτά τα απέκτησες στις Ένοπλες Δυνάμεις που επί τόσα χρόνια υπηρέτησες. Κυρίως έχεις την μεγάλη αρετή της υπακοής και της πειθαρχίας. Αυτά θα τα χρειαστείς γιατί όλα στην Εκκλησία γίνονται κατά την τάξιν .... χειροτονείσθε στον Ι.Ν. των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και αυτό όχι μόνο να το ενθυμείσθαι αλλά να αποτελεί μεγάλη αφορμή πρός μίμηση των Αγίων Αποστόλων. Διάκονοι Χριστού ήταν, έτσι και εσύ. Προχώρησε με ακλόνιτη πίστη στη διακονία σου και να είσαι προσεκτικός. Προχώρησε σε άλλες τώρα πτήσεις όχι με το αεροπλάνο που επαξίως εργάσθηκες, αλλά σε πτήσεις πλέον πνευματικές, σε πτήσεις στις καρδιές των ανθρώπων."

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, το πολυπληθές εκκλησίασμα συνεχάρη τον νέο διάκονο της τοπικής μας Εκκλησίας και του ευχήθηκαν να έχει καλή και αγία διακονία. (πηγή Ιερά Μητρόπολη Μάνης)

Ο κ. Παντελεάκος Κωνσταντίνος του Θωμά, κατετάγη το 1985 με την 26η σειρά ΣΥΔ και έλαβε την ειδικότητα του Αμύνης Αεροδρομίων.  Αποστρατεύθηκε το 2010 με το βαθμό του Σμηναγού.


Το Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ εκ μέρους όλων των ΣΥΔιτών,  του εύχεται πάντα ΑΞΙΟΣ και Καλή Διακονία !

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

Διάσωση Αρχειακού & Μουσειακού Υλικού ΣΥΔ - επιστολή Τακτικού Μέλους ΣΑΣΥΔΑ στον κ. Α/ΓΕΑ

Μας κοινοποιήθηκε και δημοσιεύουμε με μεγάλη χαρά, επιστολή Τακτικού Μέλους ΣΑΣΥΔΑ προς τον κ. Α/ΓΕΑ, σχετική με το αίτημα του Συλλόγου για διατήρηση μουσειακού χώρου της ΣΥΔ και στην ιστορική της έδρα/χώρο, στην Α/Β Σέδες.

Το Δ.Σ. ΣΑΣΥΔΑ, ευχαριστεί το μέλος μας για την εξαιρετική πρωτοβουλία του, παροτρύνει δε τα Μέλη του, να προβαίνουν σε ανάλογες υποστηρικτικές ενέργειες επί αιτημάτων του Συλλόγου."                                                                                                                                                                       Λονδίνο, 7 Αυγούστου 2018


Αξιότιμο Αρχηγό ΓΕΑ,
Απτχο (Ι) κ. Χρήστο Χριστοδούλου,


ΘΕΜΑ: Διάσωση Αρχειακού-Μουσειακού Υλικού ΣΥΔ

Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ ΓΕΑ 
Είμαι τακτικό μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας, ως Απόφοιτος και Υπαρχηγός της 11ης (1964-1965) σειράς, ειδικότητας Πληροφοριών, παραιτηθείς από τις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πενταετή παραμονή, προκειμένου να ακολουθήσω Ακαδημαϊκή καριέρα, εξακολουθώ όμως να διατηρώ όχι μόνο τις καλύτερες εντυπώσεις και εμπειρίες αλλά και την εκτίμησή μου για τις σημαντικές  δεξιότητες που απέκτησα από την όλη παραμονή μου.
Αν και έχουν μεσολαβήσει πενήντα και πλέον χρόνια από τότε, η είδηση της κατάργησης της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών ειλικρινά με συντάραξε.
Φυσικά ακολουθεί η ενσωμάτωσή της, για επιχειρησιακούς λόγους φαντάζομαι, σε ένα νέο ενιαίο φορέα, απόφαση η οποία δεν αφήνει περιθώρια σχολιασμού ή αμφισβήτησης έστω αν αυτή επικεντρώνεται στο Κλεινόν Άστυ της Παλλάδας Αθηνάς.
Βλέπετε όμως η περίοδος των εφηβικών μας χρόνων αυτών της δημιουργίας, των ονείρων και των προσδοκιών παραμένει πάντα ισχυρή όσα χρόνια και αν περάσουν.
Αντικρίζοντας μία φωτογραφία ενός τεράστιου μπλε φορτηγού μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Σχολής, στην Αεροπορική Βάση του Σέδες, όπου και η ιστορική έδρα της Σχολής δε μπορούσε παρά να έρθουν στις σκέψεις μου, ισχυρές αναμνήσεις από την καθημερινότητά μου ως Δόκιμου Υπαξιωματικού, στον χώρο αυτόν προκαλώντας ακόμα και σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια έναν ισχυρό συνειρμό από φωνές αλλά και εικόνες στους διαδρόμους, τους θαλάμους, στις τάξεις, στο εστιατόριο, τη Λέσχη, το Ραφείο, ναι το ραφείο όπου με αγωνία αλλά και υπερηφάνεια προβάραμε τις στολές εξόδου.
Ακόμα θα μπορούσε κανείς να ακούσει τα προστάγματα των αναφορών στους μακρύς διαδρόμους ή και στο προαύλιο, ακούσματα που θα ήθελαν πολύ χρόνο να καταγραφούν προκειμένου να περιγράψουν ένα κόσμο μόρφωσης, διάπλασης χαρακτήρων, αφοσίωσης και ισχυρών δεσμών, τον κόσμο της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών.
Ως συντάκτης αυτής της επιστολής θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω Κύριε Αρχηγέ ότι τα κίνητρά μου προέρχονται και από την πεποίθηση ότι εκπροσωπώ τις χιλιάδες Αποφοίτων των 54 σειρών της ΣΥΔ οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία απετέλεσαν ή αποτελούν σημαντικά στελέχη του όπλου της Αεροπορίας.
Αυτός ο χώρος Κύριε Αρχηγέ είναι ιστορική ανάγκη να διατηρηθεί και να λειτουργεί ως οδηγός στους νέους και νέες υποψηφίους που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο όπλο.
Σκέφτομαι τις ημέρες του εορτασμού του Προστάτη της Αεροπορίας μας, στις αρχές Νοεμβρίου κάθε χρόνου νέες και νέοι ακόμα και μεγαλύτεροι πρώην και εν ενεργεία στελέχη να προσέρχονται στην Αεροπορική Βάση στο Σέδες και να ζουν μέσα από τις περιγραφές των ξεναγών, τις φωτογραφίες και τα διάφορα αντικείμενα ή έπιπλα που θα εκτίθενται ,  μια  λαμπρή ιστορία αυτή της ΣΥΔ  και κατ' επέκταση του όπλου της Αεροπορίας.
Εκτιμώ ότι το αντίθετο δε θα το επιτρέψετε να συμβεί  επειδή  πιστεύω  ότι ανήκετε σε εκείνη την ομάδα των ανθρώπων που δεν αποφασίζουν να γίνουν ξεχωριστοί όμως αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστά πράγματα.
Αξιότιμε Κύριε Αρχηγέ,
επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με τις σχετικές, τεκμηριωμένες, προτάσεις που σας κατέθεσε τον Ιούλιο 2018, το Προεδρείο του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Διοικητικών Υπαξιωματικών ιδιαίτερα με αυτή που αφορά την ανάλογη αξιοποίηση του οικίσκου,  ανατολικά του προαυλίου του κτιρίου της ΣΥΔ, στην Αεροπορική Βάση του Σέδες
Προσωπικά θα προτιμούσα φυσικά, τη διατήρηση του υπάρχοντος εξαιρετικού μουσειακού χώρου στο ισόγειο του κεντρικού  κτιρίου της Σχολής ακόμα και με τυχόν παράλληλες ανάλογες χρήσεις, όπως συμβαίνει με εξαιρετικά αποτελέσματα στη χώρα όπου ζω ως συνταξιούχος πλέον της Βρετανικής Κυβέρνησης. 
Σας ζητώ ειλικρινά συγνώμη για την έκταση του κειμένου της επιστολής μου, όμως τόσο τα συναισθήματα  όσο και τα αισθήματα αλλά και ο ρεαλισμός είναι δύσκολο να  περιορισθούν περισσότερο.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

(επιθυμία του συντάκτη να μην αναφερθούν εδώ τα στοιχεία του)Κοιν.:  Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΑΣΥΔΑ)      "


Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Δεν είναι πια μαζί μας ...
Έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή την Πέμπτη 2 Αυγ 2018, ο αγαπητός συνάδελφος, Αντγος (ΔΙΚ)ε.α. Νικολακόπουλος Λάμπρος του Ξενοφώντα, κάτοικος εν ζωή Νέου Κόσμου Αττικής.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε το 1937 στις Συκιές Ανδρίτσαινας, κατετάγη το 1955 με την 2η σειρά ΣΥΔ και έλαβε την ειδικότητα του Στρατολόγου.

Το 1965 μετατάχθηκε στο Δικαστικό Σώμα ως Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής.

Αποστρατεύθηκε το 1991.

Ήταν Τακτικό Μέλος ΣΑΣΥΔΑ από ιδρύσεως του Συλλόγου.

Η εξόδιος ακολουθία, θα ψαλεί το Σάββατο 4 Αυγ 2018 και ώρα 13:30, στον Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των αποφοίτων της ΣΥΔ, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που θα τον σκεπάζει.
Μετοχικά Ταμεία Ε.Δ. - Ανακοίνωση Τύπου ΣΑΣΥΔΑ


Δεν είναι πια μαζί μας ...


Πληροφορηθήκαμε με καθυστέρηση, ότι, έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 29 Ιουν 2018, ο αγαπητός συνάδελφος, Ασμχος (ΥΥΠ)ε.α. Καστάνης Γεώργιος του Χρήστου, κάτοικος εν ζωή Κάτω Λεχωνίων Μαγνησίας.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε το 1936 στον Μυστρά Λακωνίας, κατετάγη το 1956 με την 3η σειρά ΣΥΔ και έλαβε την ειδικότητα του Πληροφοριών.

Αποστρατεύθηκε το 1986.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλει το Σάββατο 30 Ιουν 2018, στον τόπο καταγωγής του.

Επιμνημόσυνες δεήσεις με τη συμπλήρωση "σαρανταημέρου" θα τελεσθούν ως εξής :

   -   Το Σάββατο, 4 Αυγ 2018 και ώρα 08:30 στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου.

   -   Την Κυριακή, 5 Αυγ 2018 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) στο Μυστρά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των αποφοίτων της ΣΥΔ, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα της Λακωνικής γης που τον σκεπάζει.
Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018