ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α'

Άρθρο 1ο  Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο που φέρει την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ" και με έδρα την Αθήνα.


Άρθρο 2ο  Τίτλος
Το ιδρυόμενο σωματείο δρα, εμφανίζεται και συναλλάσσεται με τρίτους με τον διακριτικό τίτλο "Σ.Α.Σ.Υ.Δ.Α." που είναι αρχικά των λέξεων "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ".


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 3ο  Σκοποί
Σκοποί του Συλλόγου είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια στενών δεσμών των μελών του και ειδικότερα συναισθημάτων φιλίας, συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και αγάπης, καθώς και η προώθηση και υποστήριξη των συμφερόντων τους.

Ειδικότερα :

α)   Κάθε ενέργεια ωφέλιμη και χρήσιμη για τα μέλη του Συλλόγου, όπως η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και απασχόληση των μελών.

β)   Παροχή κάθε είδους βοήθειας (ηθική και υλική) στα αναξιοπαθούντα μέλη του.

γ)   Μελέτη,  έρευνα  και  προβολή  των προβλημάτων των μελών, καθώς και ο συντονισμός της δράσης  όλων για τη λύση τους.

Αποκλείεται η οποιαδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ανάμειξη του Σωματείου στην Κομματική και εν γένει πολιτική ζωή του τόπου.


Άρθρο 4ο  Μέσα
Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του είναι :

   α)   Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητος, όπως διαλέξεις, εορτές, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκδρομές κ.λ.π.

   β)   Η έκδοση εφημερίδος του Συλλόγου ή άλλων εντύπων.

   γ)   Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμόδιους φορείς για την ενημέρωσή τους και την επίλυση των προβλημάτων που θα προκύπτουν.

   δ)   Η αντικειμενική ενημέρωση των μελών πάνω στα προβλήματα που απασχολούν το Σύλλογο.

   ε)   Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγήσεων - μελετών κ.λ.π.

 στ)   Η συνεργασία μετά των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και οργάνων, ως και οργανισμών και σωματείων οιασδήποτε μορφής, που ασχολούνται με θέματα συναφή με τον σκοπό του Συλλόγου.

   ζ)   Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των ως άνω σκοπών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ'

'Αρθρο 5ο  Μέλη (Τακτικά - Επίτιμα)
Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν μόνο οι απόφοιτοι της Σ.Υ.Δ. Αεροπορίας μετά από έγγραφη αίτησή τους, εγγραφόμενοι στο μητρώο του Συλλόγου μετά την πληρωμή του προβλεπόμενου τέλους εγγραφής.

Επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκείνα τα μέλη που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.


Άρθρο 6ο  Εγγραφή
Για να καταστεί κάποιος τακτικό μέλος απαιτείται :

   α)   Η υποβολή αίτησης.

   β)   Η κατάθεση δέκα πέντε (15) ΕΥΡΩ για την εγγραφή και εννέα (9) ΕΥΡΩ για την ετήσια συνδρομή. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αυξομειώνει τα ως άνω χρηματικά ποσά.

Κατά την πληρωμή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ο Σύλλογος εκδίδει διπλότυπη απόδειξη η οποία υπογράφεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο. 

Εξυπακούεται ότι προαιρετικά μπορεί να καταβληθεί κάθε ποσό.

Τα μετρητά του Συλλόγου κατατίθενται στο όνομα του Συλλόγου σε κάποια Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με την φροντίδα του Ταμία.


Άρθρο 7ο  Δικαιώματα
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του Συλλόγου ως και σε όλες τις εκδηλώσεις αυτού.

Μπορούν να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του Συλλόγου εφ' όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου. 

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Η άσκηση εκλογικού δικαιώματος ελέγχεται από τα ανά χείρας εκάστου υπάρχοντα δελτία ταυτότητας ή άλλα επίσημα στοιχεία ή βεβαιώσεις που χορηγούνται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.


Άρθρο 8ο  Ψήφος
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να παρίστανται αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, μετέχουν σχετικών συζητήσεων και ψηφίζουν για κάθε θέμα.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου, δύναται δε να εκπροσωπήσει με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένης μόνο δύο μέλη. 

Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.


Άρθρο 9ο  Υποχρεώσεις
Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται και υποχρεούνται να μετέχουν ενεργά στις επιδιώξεις του  Σωματείου, να συμβάλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του, να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και ακόμα υποχρεούνται να τηρούν το παρόν Καταστατικόν και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.


Άρθρο 10  Αμοιβή
Μέλη της διοικήσεως του Συλλόγου δεν μπορούν να παρέχουν προς αυτόν με αμοιβή εξηρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με αυτόν, συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής ή αναλαμβάνουν έργο προμηθείας ή οιασδήποτε παροχής προς το Σύλλογο.


Άρθρο 11ο  Στέρηση δικαιώματος
Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου όποιος με απόφαση Δικαστηρίου έχει στερηθεί του δικαιώματος της ελεύθερης ίδρυσης Συνεταιρισμού ή ενώσεων προσώπων και όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ'

Άρθρο 12ο  Απώλεια ιδιότητας μέλους
Τα μέλη του Συλλόγου διαγράφονται :

   α)   Με γραπτή αίτησή τους που γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

   β)   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών όταν η δραστηριότητά τους δεν συμβιβάζεται με τους σκοπούς του Σωματείου ή παραβλάπτει τα συμφέροντά του  και εφόσον τα μέλη αυτά έχουν κληθεί σε απολογία προ δεκαπέντε (15) ημερών.

Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή αμέσως στην πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει τελεσίδικα.

   γ)   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δεν πληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για περισσότερο από δύο (2) χρόνια εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των προβλεπομένων στο άρθρο 12 παρ. β' .


Άρθρο 13ο  Ποινές
Κάθε μέλος του Συλλόγου που αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Συλλόγου ή παρεμβάλλει εμπόδια στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ή η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε αντίθετη με τα συμφέροντα του Συλλόγου, υπέχει πειθαρχική ευθύνη και υπόκειται στις παρακάτω κυρώσεις :

   α)   Επίπληξη

   β)   Προσωρινή Διαγραφή μέχρι ένα (1) χρόνο

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι ποινές αυτές επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμοζομένων και στην περίπτωση αυτή των προβλεπομένων στο άρθρο 12 παρ. β' .ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε'


Άρθρο 14ο  Πόροι
Πόροι του Συλλόγου είναι :

   α)   Η εφάπαξ εισφορά για εγγραφή και η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών.

   β)   Τυχόν έκτακτες εισφορές.

   γ)   Οι μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου εισφορές και χορηγήσεις τρίτων.

   δ)   Κάθε περιουσιακό στοιχείο που θα περιέλθει νόμιμα στο Σύλλογο από δωρεές, κληροδοτήματα. επιχειρήσεις.

   ε)   Οι από το κεφάλαιο προερχόμενοι τόκοι.

 στ)   Τα έσοδα από ψυχαγωγικές, μορφωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Σωματείου.


Άρθρο 15ο  Διαχείριση - Διάθεση Πόρων
Ο Σύλλογος τηρεί σε μια Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο λογαριασμό, στον οποίο κατατίθεται κάθε ταμειακό υπόλοιπο που ξεπερνάει τα εκατόν πενήντα Ευρώ (150).

Η διάθεση των πόρων του Σωματείου θα γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 3 και σύμφωνα πάντοτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ'

Άρθρο 16ο  Αρμοδιότητες - Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης
Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, κρίνει δε και αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε ζήτημα.

Καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της δράσης  του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ειδικών Επιτροπών για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 3, μέσα στα πλαίσια πάντοτε και τις κατευθύνσεις του παρόντος Καταστατικού.

Η συνέλευση των μελών του Συλλόγου, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού τακτικά μεν μια φορά το χρόνο μέσα στο Μάιο, έκτακτα δε κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αν παρουσιαστεί ανάγκη ή όταν το εν τέταρτον (1/4)  των ταμειακώς εντάξει μελών ζητήσουν τούτο εγγράφως, αναγράφοντας και τα προς συζήτηση θέματα.

Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Για την ημερομηνία της σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, δίδεται δημοσιότητα με κάθε δυνατό μέσο του Συλλόγου πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες της οριζομένης χρονολογίας.


Άρθρο 17ο  Απαρτία Γενικής Συνέλευσης
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών βρίσκεται δε σε Γενική Συνέλευση σε απαρτία όταν παραβρίσκονται σ'αυτή το μισό (1/2) συν ένας από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις στο Σύλλογο.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία στην πρώτη συνέλευση, επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως και κυρίως χωρίς προσκλήσεις με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόπο και χρόνο και την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.

Η δεύτερη συνέλευση (επαναληπτική) βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα, όχι όμως λιγότερα των είκοσι (20).


Άρθρο 18ο  Διεύθυνση Γενικής Συνέλευσης
Αν γίνει μια φορά απαρτία, αυτή θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης.

Τα θέματα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναγράφονται στις προσκλήσεις υποχρεωτικά.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Πρόεδρος που εκλέγεται απ' αυτήν αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου δια του Προέδρου του.

Μαζί με τον Πρόεδρο εκλέγονται και δύο (2) γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υποψήφιοι για εκλογή, δεν επιτρέπεται να εκλεγούν Πρόεδρος ή Γραμματέας στη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 19  Συζήτηση - Έγκριση 
Κατά τη Γενική Συνέλευση εκλογής οργάνων εκπροσωπήσεως του Συλλόγου, λογοδοτεί η απερχόμενη Διοίκηση με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και καταθέτει και γραπτώς την λογοδοσία της, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά.

Ο Ταμίας εκθέτει την ταμειακή κατάσταση και καταθέτει τον ισολογισμό.

Επίσης κατατίθεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής σε ότι αφορά τη διαχειριστική δράση της νέας χρήσεως.

Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για όλα τα παραπάνω θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, όπως και κάθε άλλο θέμα που έχει τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου νόμιμα.

Ωσαύτως η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει από τα καθήκοντά του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, οποιοδήποτε από τα μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής αν κρίνει ότι έχουν παραβεί ή αμελήσει τα καθήκοντά τους όπως ορίζονται στο Καταστατικό.


Άρθρο 20ο  Υποψηφιότητες - Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων της Διοίκησης και επί προσωπικών εν γένει ζητημάτων γίνεται μυστικά με ψηφοδέλτια.

Για άλλα θέματα γίνεται με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση εφ' όσον ήθελε προταθεί τούτο από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέλη.

Μετά την έγκριση ή απόρριψη της λογοδοσίας διεξάγονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της νέας Διοίκησης.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως πριν από πέντε (5) ημέρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει τους υποψηφίους, εφ' όσον έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και καταρτίζει πίνακα κατ' αλφαβητική σειρά των επωνύμων του ψηφοδελτίου.

Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για όλους, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και ανακοινώνεται στα μέλη πριν από την ψηφοφορία με ανάγνωση και ανάρτηση εντός της αίθουσας.

Κάθε μέλος παρουσιάζεται κατά την ώρα των αρχαιρεσιών στην Εφορευτική Επιτροπή και μετά την αναγνώριση της ταυτότητάς του ρίχνει στην ψηφοδόχο το ψηφοδέλτιο με σταυρούς για τους υποψηφίους τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή διαλέγει τις ψήφους ανακηρύσσοντας τους επιτυχόντας κατά σειρά επιτυχίας, ώστε να φαίνεται καθαρά και η σειρά των αναπληρωματικών.

Το αποτέλεσμα γράφεται στο Βιβλίο των Πρακτικών.

Από τους επιτυχόντες, οι εννέα (9) πρώτοι σε ποσοστό ψήφων αποτελούν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δε υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας τα αναπληρωματικά.

Ανάλογα γίνεται για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.


Άρθρο 21ο  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συλλόγου.

Για την λήψη απόφασης. προκειμένου να τροποποιηθεί το Καταστατικό απαιτείται παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Για τη διάλυση του Σωματείου χρειάζεται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών και η ψήφος των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.


Άρθρο 22ο  Διάλυση Συλλόγου
Ο Σύλλογος διαλύεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών στις εξής περιπτώσεις :

   α)   Εάν τα μέλη είναι λιγότερα από δέκα (10)

   β)   Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί όπως ορίζει το άρθρο 45 του παρόντος Καταστατικού.


Άρθρο 23ο  Αλλαγή Σκοπών Συλλόγου
Για να αλλάξουν οι σκοποί του Συλλόγου χρειάζεται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των τακτικών μελών


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 24ο  Διοίκηση Συλλόγου
Η Διοίκηση του Συλλόγου ασκείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τον ισχύοντα εκάστοτε Αστικό Κώδικα.

Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου και να έχουν την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας των.

Αποκλείεται της Διοίκησης κάθε μέλος που έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση.

Το Σωματείο εκπροσωπείται δικαστικώς ή εξωδίκως από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση δε κωλύματος μπορεί να εκπροσωπηθεί από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 25ο  Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια πλειοψηφία των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία.

Συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη μετά την εκλογή συνεδρίαση, η οποία (συνεδρίαση) λαμβάνει χώρα στην πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες εβδομάδα με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου.

Οι εκλεγέντες σύμβουλοι εκλέγουν με φανερή πλειοψηφία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Κοσμήτορα.

Όταν για οποιοδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί σε λιγότερους από πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτείται και προκηρύσσει εκλογές.


Άρθρο 26ο  Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε, όταν κρίνεται απαραίτητο, από τον Πρόεδρο ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με σχετική έγγραφη αίτησή τους.

Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.


Άρθρο 27ο  Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις του παρόντος Καταστατικού).

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη που έχει την Προεδρική ψήφο, ενώ οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από δύο (2) τουλάχιστον μέλη ή αν το θέμα είναι προσωπικό ή πειθαρχικό.

Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεδριάσεις συνεχώς, εκπίπτει του αξιώματός του αυτοδικαίως και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο.

Σχετική εγγραφή γίνεται στο Βιβλίο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και από όλα τα παρόντα μέλη, κάθε δε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να λαμβάνει γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 28ο  Διορισμός ή Εκλογή Νέας Διοίκησης
Μέχρι του διορισμού ή της εκλογής νέας Διοίκησης και ανάληψης και ανάληψης των καθηκόντων της, η παλιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.


Άρθρο 29ο  Εγκατάσταση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Σε κάθε εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκεται και το προκάτοχο το οποίο διενεργεί την παράδοση για την οποία συντάσσεται πρωτόκολλο.

Αν δεν παραστεί κανένας από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο (εκτός από τις συνέπειες που έχουν τα μέλη του απερχόμενου) τότε τη Διοίκηση αναλαμβάνει αυτοδικαίως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 30ο  Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
   α)   Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου με την λήψη κατάλληλων μέτρων και έχει την γενική εποπτεία στη δράση και τις εκδηλώσεις των Ειδικών Επιτροπών που τυχόν θα συσταθούν.

   β)   Αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος ή το Καταστατικό.

   γ)   Ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία στα μέλη του Σωματείου με επιβολή των ποινών της επιπλήξεως ή διαγραφής (προσωρινής) μέχρι ένα έτος. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προσφυγή στη Γενική Συνέλευση.

   δ)   Διαθέτει τους πόρους του Συλλόγου κατά το άρθρο 3 του παρόντος. Οι τρέχοντες δαπάνες μπορεί να εγκρίνονται και αναδρομικά.

Μέσω του Ταμείου διατηρεί Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, συντάσσει για υποβολή στη Γενική Συνέλευση τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Κινεί μέσω του Προέδρου και του Ταμία ή ειδικά εξουσιοδοτημένων άλλων μελών του, τον λογαριασμό της Τράπεζας στον οποίο κατατίθενται τα χρήματα του Σωματείου που υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

   ε)   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 31ο   Κωλύματα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εκλεγούν όσοι κατέχουν το βουλευτικό αξίωμα ή είναι πολιτευόμενοι, δηλαδή όσοι εξελέγησαν βουλευτές ή πρόκειται να κατέλθουν σαν υποψήφιοι βουλευτές ή Νομάρχες ή Δήμαρχοι ή τέλος αν κατέχουν τα αξιώματα αυτά.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η'

Άρθρο 32ο  Καθήκοντα Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου :

   α)   Συγκαλεί και προεδρεύει των τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίζει τον τόπο, χρόνο και τα προς συζήτηση θέματα.

   β)   Προσκαλεί τα μέλη του Σωματείου σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το παρόν.

   γ)   Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, διευθύνει τις συζητήσεις αυτών, δίδει και αφαιρεί το λόγο, επιβάλλει την τάξη και ανακαλεί στην τάξη κάθε παρεκτρεπόμενο, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και αποβάλλει μετά από επανειλημμένες συστάσεις κάθε παρεκτρεπόμενο και παρακολύοντα στη συνεδρίαση.

   δ)   Δεν προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για πράξεις ή ενέργειες του όταν γίνεται Συμβούλιο, οπότε εκλέγεται άλλος Πρόεδρος.

   ε)   Συντονίζει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεών του.

   στ)   Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα εντάλματα πληρωμής.


Άρθρο 33ο  Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, κωλυομένου και του Αντιπροέδρου ή απόντος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί μέχρι της εκλογής νέου, ο πλειοψηφίσας σύμβουλος, μεταξύ δε ισοψηφισάντων ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος.


Άρθρο 34ο  Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας :

   α)   Διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου

   β)   Τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου.

   γ)   Φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα και αντικαθίσταται από τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

   δ)   Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, καθώς και τα εντάλματα εισπράξεων ή πληρωμών.

Ακόμη κρατά τα ακόλουθα Βιβλία :

   1)   Πρωτόκολλο Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

   2)   Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

   3)   Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης

   4)   Γενικό Μητρώο των Μελών του Συλλόγου, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο βιβλίο για την καλή λειτουργία του Συλλόγου.


Άρθρο 35ο  Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των πόρων του Συλλόγου ήτοι των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκτάκτων εισφορών και όλων γενικά των προς το Σύλλογο οφειλών εκδίδοντας σχετικές διπλότυπες αποδείξεις.

Κρατάει στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι εκατόν πενήντα (150) Ευρώ και ενεργεί με εντολή του Προέδρου και του  Γενικού Γραμματέα κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε ποσό πάνω από εκατόν πενήντα (150) Ευρώ, υποχρεούται να το καταθέσει σε τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κάθε δε ανάληψη γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηρεί τα λογιστικά Βιβλία του Συλλόγου και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο σύντομη έκθεση για την κατάσταση του ταμείου και αναλυτική στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.

Συντάσσει με τον Γενικό Γραμματέα τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό και μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τα υποβάλλει για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Τον Ταμία κωλυόμενο αναπληρώνει ένας σύμβουλος προτεινόμενος απ' αυτόν μετά τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 36ο  Καθήκοντα Κοσμήτορα
Ο Κοσμήτορας (Έφορος) βοηθούμενος στην ανάγκη από άλλους συμβούλους, επιβλέπει για την καλύτερη οργάνωση των αποφασιζομένων εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, εορτών, διαλέξεων, εκδρομών κλπ γενικά δε για την διατήρηση της τάξης και ευκοσμίας στις συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, εκδρομές.

Καταρτίζει τα προγράμματα των εορτών, εκδρομών, συγκεντρώσεων και γενικά των εκπολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Άρθρο 37ο  Εξελεγκτική Επιτροπή
Για τον έλεγχο της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση κατά την τακτική σύνοδό της, ταυτόχρονα με την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγει τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ελέγχει το ταμείο και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και τα λογιστικά βιβλία, υποβάλλει δια του Ταμία του Συλλόγου προς τη Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Δικαιούται όμως να κάνει έλεγχο  της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα.

Η θητεία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τριετής.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι'

Άρθρο 38ο  Οικονομικός Έλεγχος
Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, όπως στις δαπάνες που έγιναν, γίνεται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική Επιτροπή όπως στο άρθρο 37 του παρόντος καθορίζεται.


Άρθρο 39ο  Ισολογισμός
Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου καθώς και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των μελών, μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Το διαχειριστικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΑ'

Άρθρο 40ο Περιουσία Συλλόγου, Κινητά - Ακίνητα
Η απόκτηση από το Σύλλογο με αγορά κλπ κινητών ή ακίνητων σημαντικής αξίας γίνεται πάντοτε με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

Η εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμιξή του σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Απαγορεύεται η είσπραξη από το Σύλλογο προμήθειας όταν εκμεταλλεύεται την περιουσία του.


Άρθρο 41ο  Κληροδοτήματα - Κληρονομιές
Κληροδοτήματα και δωρεές γίνονται δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν δεσμεύουν το Σύλλογο, κληρονομιές αφηνόμενες στο Σύλλογο γίνονται δεκτές "επ' ωφελεία απογραφής".


Άρθρο 42ο  Τροποποίηση Καταστατικού
Κάθε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που δεν προβλέπεται σ' αυτό, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, αφού ληφθούν υπόψη και οι σχετικές διατάξεις περί Σωματείων και Ενώσεων του Αστικού Κώδικα και των νόμων που ισχύουν κάθε φορά.


Άρθρο 43ο  Σφραγίδα Συλλόγου
Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα κυκλική, η οποία αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως, στο κέντρο δε φέρει ως έμβλημα το σήμα της Σ.Υ.Δ.

Με τη θέση της σφραγίδας επισημοποιείται κάθε έγγραφο υπογραφόμενο από τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.


Άρθρο 44ο  Δωρητές - Ευεργέτες
Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ανακηρύσσει δωρητές ή ευεργέτες του Συλλόγου και αποφασίζει για την τιμή που θα κάνει (ευχαριστήριο έγγραφο, δίπλωμα κλπ) αναθέτουσα την εκτέλεση των αποφάσεών της στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Άρθρο 45ο  Τύχη Περιουσίας Συλλόγου
Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας του και το αρχείο του περιέρχεται στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.


Άρθρο 46ο  Ακροτελεύτιο
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν, ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από σαράντα έξι (46) άρθρα, αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε άρθρο προς άρθρο, ψηφίστηκε στο σύνολό του και υπογράφτηκε από τα κατωτέρω ιδρυτικά μέλη, που συνήλθαν για το σκοπό αυτό στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα) σήμερα στις 10 Απριλίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

                                                                                                          Αθήνα 10 Απριλίου 2002

        1.   Παπαγεωργίου Αθαν. Κωνσταντίνος
        2.   Κοτζιάς Θεόδωρος
        3.   Πολυμενάκος Παναγιώτης
        4.   Παπαδόπουλος Ευάγγελος
        5.   Μαντζαβάς Δημήτριος
        6.   Δελής Δημήτριος
        7.   Αγρογιάννης Αθανάσιος
        8.   Αναγωστόπουλος Σωτήριος
        9.   Νικολακόπουλος Γεώργιος
      10.   Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος
      11.   Σπυριδωνάκος Λεωνίδας
      12.   Παπαδογούλας Κωνσταντίνος
      13.   Πολύδωρας Σταύρος
      14.   Γαντής Γεώργιος
      15.   Κατσαρέλης Χρήστος
      16.   Τσαγκαρόπουλος Γεώργιος
      17.   Μάιτος Γεώργιος
      18.   Φλωράκης Σπυρίδων
      19.   Παπαγεωργίου  Σωκρ. Κωνσταντίνος
      20.   Παπαφίλης Χρήστος
      21.   Τσαγκούρνος Κωνσταντίνος
      22.   Στρατογιάννης Σωτήριος