ΖΗΤΟΥΜΕ την ουσιαστική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ των Α.Σ.Σ.Υ. με αναγνώριση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ______________ διατίθεται Ρολόι Τοίχου - τιμή 10€ ανά τεμάχιο, Καρφίτσα Πέτου - τιμή 2,5€ ανά τεμάχιο και Κούπα - τιμή 5€ ανά τεμάχιο

μην ξεχάσω ...

μην ξεχάσω ...

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

Πρόσθετες παροχές Τράπεζας Πειραιώς στο προσωπικό των Ε.Δ.Ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης των δεσμεύσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας της με το ΥΠΕΘΑ, προβλέπεται :

        1.     Η πρόσληψη από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατ' έτος, πέντε (5) αριστούχων αποφοίτων προπτυχιακού επιπέδου (και όχι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού) Ελληνικών Πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή τμήματος, με ευθύνη-αρμοδιότητα της Τράπεζας για την τελική επιλογή , οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά και αποκλειστικά τα εξής κριτήρια:

                α.     Να είναι τέκνα "εν ενεργεία" ή "εν αποστρατεία" στρατιωτικών.

                β.     Να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (8,5 και άνω).

                γ.     Το αντίστοιχο δικαιολογητικό (Πτυχίο ή Βεβαίωση Σπουδών) να έχει εκδοθεί τα δύο (2) τελευταία έτη (από 22/6/2014 έως 22/6/2016).

        2.     Η παροχή "Χρηματικού Βραβείου" σε αριστούχους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ. οι οποίοι έχουν ορκισθεί Αξιωματικοί ή Υπαξιωματικοί κατά τη χρονική περίοδο από 22/6/2016 έως 23/6/2017. Το συνολικό χρηματικό ποσό που διατέθηκε στο ΥΠΕΘΑ για διανομή στους δικαιούχους, είναι δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000,00€).

Τα μέλη ΣΑΣΥΔΑ αλλά και οι απόφοιτοι ΣΥΔ μή μέλη του, γονείς τέκνων που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια παρ. 1,   π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι   να ενημερώσουν άμεσα το Σύλλογο τηλεφωνικά ή με email το Σύλλογο. 


Τηλεφωνικά το Γεν.Γραμματέα : (VPN) 6983503531
Email: sasyda@hotmail.gr

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Κατάταξη Α.Σ.Σ.Υ. στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.)


Με αφορμή ερωτήματα που έθεσαν πολίτες στο ΣΑΣΥΔΑ σχετικά με το επίπεδο ακαδημαϊκών/επιστημονικών προσόντων και την ισοτιμία των πτυχίων της ΣΥΔ (και των λοιπών ΑΣΣΥ κατ' επέκταση), γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), το Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (Ε.Π.Π.) διακρίνεται σε οκτώ (8) επίπεδα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

Επίπεδα Ε.Π.Π.:
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Απολυτήριο Δημοτικού
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Απολυτήριο Γυμνασίου
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου-3 (αντικατέστησε το Απολυτήριο/Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και το Απολυτήριο μεταγυμνασιακού Ι.Ε.Κ.)
ΕΠΙΠΕΔΟ 4:
- Απολυτήριο Γενικού Λυκείου
- Πτυχίο ΕΠΑ.Σ. (χορηγείται στους αποφοίτους της Β' τάξης των ΕΠΑ.Σ.)
- Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου-4 (χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑ.Λ. μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις)
- Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)(είναι ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου και χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑ.Λ. μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις)
ΕΠΙΠΕΔΟ 5:
- Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου-5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση και αντικατέστησε το Απολυτήριο Τεχνικού-Επαγγελματικού Λυκείου με τάξη μαθητείας)
- Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου-5 (χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. και αντικατέστησε το Πτυχίο Ι.Ε.Κ.)
- Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)
ΕΠΙΠΕΔΟ 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο/Τ.Ε.Ι.)
ΕΠΙΠΕΔΟ 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΕΠΙΠΕΔΟ 8: Διδακτορικό δίπλωμα

Ειδικότερα για το Επίπεδο-5 που κατατάσσονται οι ΑΣΣΥ:
Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ: Αυτά τα προσόντα/τίτλοι είναι στενά συνδεδεμένα με συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία: ένοπλες δυνάμεις, εμπορικό ναυτικό, τουρισμό και καλές τέχνες. Οι κάτοχοι αυτών των προσόντων είναι εξειδικευμένοι στο πεδίο τους και διαθέτουν την ικανότητα εποπτείας τρίτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Γνώσεις: Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που σχετίζονται με το εργασιακό του περιβάλλον που μπορούν να του χρησιμεύσουν και ως είσοδος σε διαδρομές δια βίου μάθησης.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σχέση με την απασχόληση: Οι κάτοχοι Διπλωμάτων ή Πτυχίων Ανώτερων Σχολών θεωρούνται ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Πολλά από τα προσόντα αυτού του Τύπου σχετίζονται με θέσεις εποπτείας ή διοίκησης.
Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης: Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα Επιπέδου-6 και άνω.
Πρέπει εδώ να σημειωθεί, προς αποφυγήν παρερμηνειών, ότι η αντιστοίχιση του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων δεν αποτελεί αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά αναγνώριση ακαδημαϊκών/επιστημονικών προσόντων καθόσον τα επαγγελματικά προσόντα καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες.
Τις διαδικασίες αντιστοίχισης είχαν μπλοκάρει οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων με καταγγελία τους στην Κομισιόν την Άνοιξη του 2014 για πολυάριθμες περιπτώσεις πλαστών και παράνομων τίτλων σπουδών, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να ζητήσουν από την Ελληνική πλευρά τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για να αποκατασταθεί η διαφάνεια, η νομιμότητα στην έκδοση τίτλων και η διασφάλιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Αξιοσημείωτο ότι, έως σήμερα στο Μητρώο Ε.Π.Π. έχουν καταχωρηθεί μόνο τα Πτυχία-Διπλώματα των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.
Πληροφορίες μας ωστόσο, μιλούν για συσταθείσα Επιτροπή το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην κατεύθυνση της πιστοποίησης των προσόντων αποφοίτων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ και της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Ο ΣΑΣΥΔΑ θεωρούσε και συνεχίζει να θεωρεί απαράδεκτη την εξομοίωση των σπουδαστών των 19000 μορίων της ΣΥΔ  με αυτούς των Ι.Ε.Κ., θεωρεί σκόπιμη υποβάθμιση την ισοτιμία των Πτυχίων Α.Σ.Σ.Υ. με αυτά των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ.,   δ η λ ώ ν ε ι   δε ότι, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναβάθμιση των Πτυχίων αποφοίτων ΑΣΣΥ στο 6ο Επίπεδο και κατ' επέκταση, την αναγνώριση σε αυτούς των ανάλογων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το Γραφείο Επικοινωνίας ΣΑΣΥΔΑ
Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017

Εξεταστική περίοδος για τους Δόκιμους Υπξκούς της ΣΥΔΕξεταστική περίοδος στη ΣΥΔ, από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2017 για τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς.

Ο ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των αποφοίτων, τους εύχεται Καλή Επιτυχία !!!Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017

Δεν είναι πια μαζί μας ....
Έφυγε από τη ζωή την 10η Ιουνίου 2017, μετά από πολυετή άνιση μάχη με την επάρατη νόσο, ο αγαπητός συνάδελφος και μέλος του ΣΑΣΥΔΑ, Σγός (ΥΑΔ)ε.α. Κόχυλας Ελευθέριος του Εμμανουήλ, κάτοικος εν ζωή Ζεφυρίου Αττικής.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε το 1944 στην Καλλιθέα Σάμου, κατετάγη το 1964 με την 11η σειρά ΣΥΔ και έλαβε την ειδικότητα του Αμύνης Αεροδρομίων

Αποστρατεύθηκε το 1989.


Ήταν παντρεμένος και είχε τρεις γιούς και δύο κόρες.

Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή, έγινε το Σάββατο 10 Ιουν 2017, στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του κοιμητηρίου Σοπίου Ηλείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των αποφοίτων της ΣΥΔ, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα της Πελοποννησιακής γης που τον σκεπάζει.


Κυριακή 2 Ιουλίου 2017

Δεν είναι πια μαζί μας ...Έφυγε από τη ζωή την 2 Ιουλίου 2017ο αγαπητός συνάδελφος, Σμχος (ΥΑΔ)ε.α. Παντράκης Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, κάτοικος εν ζωή Λάρισας.

Ο εκλιπών, γεννήθηκε το 1954 στη Λυγαριά Σερρών, κατετάγη το 1975 με την 20η σειρά ΣΥΔ και έλαβε την ειδικότητα του Αμύνης Αεροδρομίων

Αποστρατεύθηκε το 2010.


Ήταν παντρεμένος και είχε δύο τέκνα.

Η εξόδιος ακολουθία, θα ψαλεί αύριο, Δευτέρα 3 Ιουλ 2017 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Κωνσταντίνου & Ελένης Λυγαριάς Σερρών και η ταφή στο κοιμητήριο της Λυγαριάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των αποφοίτων της ΣΥΔ, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδονικής γης που θα τον σκεπάσει.Σάββατο 1 Ιουλίου 2017

Αρχαιρεσίες ΣΑΣΥΔΑ 2017


  Αγαπητές Συναδέλφισσες, αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Απευθυνόμαστε σε σας που είστε εγγεγραμμένοι στο Σύλλογό μας, αλλά και σε όλους τους ΣΥΔίτες που για διαφόρους λόγους δεν είναι μέρος της παρέας μας, γιατί ο ΣΑΣΥΔΑ είναι μια παρέα φίλων-συναδέλφων.

 Υπάρχουν, ενδεχομένως, λόγοι που ορισμένοι συνάδελφοί μας δεν έχουν ενταχθεί στο Σύλλογο, παράλληλα όμως υπάρχει ένας και μόνο λόγος, που είναι και ο πιο βαρύς από όλους μαζί, που θα πρέπει να τους φέρει κοντά μας και αυτός είναι η αγάπη όλων μας για τη Σχολή μας, τη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ). 'Ετσι δυνατά.

 Στο Καταστατικό αναφέρονται οι σκοποί του Συλλόγου, σε παραγράφους και υποπαραγράφους, το περιεχόμενο των οποίων συνοψίζεται στη φράση "διατήρηση συναισθημάτων φιλίας, συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και αγάπης".

 Αυτός είναι αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι ο κύριος σκοπός και η αποστολή του Συλλόγου μας.

 Ελάτε λοιπόν κοντά μας, τακτοποιείστε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες, ώστε κατά τις επερχόμενες εκλογές, περί το τέλος του τρέχοντος έτους, για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., να έχετε δικαίωμα ψήφου αλλά και υποβολής υποψηφιότητας, που για εμάς είναι και το σπουδαιότερο.

 Επειδή ορισμένα από τα σημερινά μέλη του Δ.Σ. δεν επιθυμούν να θέσουν ξανά υποψηφιότητα, παρακαλούνται οι απόφοιτοι των νεώτερων σειρών της Σχολής μας να προβούν στις αναγκαίες προεργασίες, προκειμένου να σχηματισθεί ένα ομοιγενές νέο Σώμα στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας.

 Εμείς θα σας περιμένουμε, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λειτουργία αυτού του Συλλόγου, αποτελεί για όλους μας ηθική υποχρέωση και είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς που θητεύσαμε στα ίδια θρανία και πήραμε όλα εκείνα τα εφόδια, για να έχουμε μια ευδόκιμη σταδιοδρομία στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το Δ.Σ. του ΣΑΣΥΔΑ