Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 20 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 - Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που εργάζονται - αναλυτικά παραδείγματα

Εγκύκλιο (Φ.80000/οικ.12151/274/2018) για το καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων που εργάζονται εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι δεν θα επέρχεται καμία περικοπή στη σύνταξη για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, περιλαμβάνει δικαιότερες ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους συνταξιούχους σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς (πριν από τη ψήφιση του Ν. 4387/16), όπως την περικοπή ή αναστολή της σύνταξης μόνο για το διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες απασχόλησης και όχι για ολόκληρο τον μήνα, εφόσον η διάρκειά της είναι μικρότερη των 25 ημερών

Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο η οποία εφαρμόζεται για συνταξιούχους λόγω γήρατος, που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από 13/5/2016 και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ:

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Το νέο πλαίσιο του Ν.4387/16 θα ισχύσει για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025.

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων μέχρι 12/5/2016 των λοιπών πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου, που αποκτούν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

-Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου μετά την 13/5/2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας ύψους έως τις 4.923,12 ευρώ. Το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12 ευρώ σε ετήσια βάση) που ισχύει για τους αγρότες, τίθεται ως όριο για τη διατήρηση της αγροτικής περιουσίας και δεν θεωρείται ως "επανένταξη" στην αγορά εργασίας.

-Δεν περικόπτονται, επίσης, οι συντάξεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα ούτε και οι συντάξεις των συνταξιούχων για αμοιβές που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε ασφαλιστικές εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους.

Επιπλέον:

-Εφόσον δεν υπάρχει απασχόληση ολόκληρο τον μήνα, οι περιορισμοί του νόμου (περικοπή κατά 60% ή αναστολή καταβολής της σύνταξης) εφαρμόζονται μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες απασχολείται και ασφαλίζεται ο συνταξιούχος.

-Ο χρόνος ασφάλισης των απασχολουμένων συνταξιούχων αξιοποιείται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος της προσαύξησης υπολογίζεται για κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν από την εφαρμογή του Ν. 4387/16 και απασχολούνται από 13/5/2016 και μετά.

-Καταργείται για τους αυτοαπασχολούμενους συνταξιούχους η υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών.

Το νέο καθεστώς απασχόλησης συνταξιούχων αφορά πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από 13/5/2016 και μετά, ανεξάρτητα εάν η ασκούμενη δραστηριότητα αναλήφθηκε πριν ή μετά την συνταξιοδότησή τους (σχετική η αριθ. 531/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), καθώς και πρόσωπα που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία με βάση το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο και αναλαμβάνουν την ασκούμενη δραστηριότητα μετά την ανωτέρω ημερομηνία. Για παράδειγμα ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ που παράλληλα παρέχει εξαρτημένη εργασία (υπαγόμενος στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (υπαγόμενος στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ), υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος εντός του 2017, συνεχίζει όμως να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016. Αντίστοιχα, συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από το 2010 ασκεί ελεύθερο επάγγελμα από 1.1.2017, υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016.

Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης που έχει συναφθεί πριν την 13.5.2016 εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων, εφόσον η σύμβαση αυτή εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και μετά την 13.5.2016 ή ανανεώνεται μετά την 13.5.2016 χωρίς να μεσολαβεί κενό χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης της σύμβασης και της ανανέωσής της

Επομένως εάν λήξει σύμβαση που έχει καταρτιστεί μέχρι και 12.5.2016 και συνάπτεται νέα σύμβαση με τον εργοδότη, χωρίς να προκύπτει χρονικό κενό μεταξύ των δύο συμβάσεων, εξακολουθεί και στην περίπτωση αυτή να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο. Παράδειγμα: συνταξιούχος από το 2012 του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είχε αναλάβει μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα από 1.1.2014 έως 31.10.2017. Από 1.11.2017 αναλαμβάνει εργασία στον ίδιο (ή σε άλλον εργοδότη) καταρτίζοντας σύμβαση από 1.11.2017 έως 31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο ως προς την απασχόληση συνταξιούχων. Εάν όμως η νέα σύμβαση ισχύει από 2.11.2017, θεωρείται ότι υπάρχει διακοπή και συνεπώς εφαρμόζεται από 2.11.2017 το άρθρο 20 του ν.4387/2016.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας σε φορέα γενικής κυβέρνησης πριν την 13.5.2016, αν επακολούθησε διορισμός στην ίδια ή άλλη θέση χωρίς χρονικό κενό, εφόσον η λήξη της υπηρεσίας και ο επαναδιορισμός συντελέστηκαν ταυτόχρονα, με επακόλουθο η υπηρεσία να είναι συνεχής. Εάν όμως προκύπτει διακοπή μεταξύ των αναληφθεισών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της διακοπής, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του κοινοποιούμενου άρθρου

Το άρθρο 20 του ν.4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιούχου του ΕΦΚΑ ο οποίος από 13.5.2016 και εφεξής αυτοαπασχολείται ή εργάζεται ως μισθωτός σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας βάσει των διατάξεων του ν.2335/1995. Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί των διατάξεων του άρθρου 20 στην περίπτωση εργασίας συνταξιούχου, ο οποίος λαμβάνει είτε αυτοτελή σύνταξη από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ είτε αναλογική σύνταξη με βάση τις διατάξεις περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04 και του Εφαρμοστικού του 987/09

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.4387/2016, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει απασχόληση συνταξιούχου, το ποσό της ακαθάριστης σύνταξης ή συντάξεων σε περίπτωση συρροής, κύριας και επικουρικής, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος απασχολείται και έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ. 

Ως εκ τούτου, το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει ο συνταξιούχος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσες ημέρες αντιστοιχούν στην απασχόλησή του, για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης. Ειδικά στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος αναλάβει εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων σε περίπτωση συρροής συντάξεων, κύριας και επικουρικής, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εργασία. Έτσι, ο συνταξιούχος θα υφίσταται ανάλογη με τις ημέρες απασχόλησής του περικοπή ή αναστολή του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, και μόνο για το διάστημα που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες ημέρες. Δεδομένου, δε, ότι και στην απασχόληση συνταξιούχων, οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες καταστατικές, γενικές ή ειδικές διατάξεις, και πάντως μέχρι 25 ημέρες ανά μήνα, προκειμένου να εξευρεθεί το ποσό της σύνταξης που αναλογεί σε κάθε ημέρα ανάληψης ασφαλιστέας εργασίας ή δραστηριότητας, αυτό θα επιμερίζεται στις 25 ως άνω ημέρες. Στη συνέχεια, θα περικόπτεται κατά 60% ή θα αναστέλλεται το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ημέρα για την οποία απασχολήθηκε και ασφαλίστηκε ο απασχολούμενος συνταξιούχος. Σε κάθε περίπτωση, ως ημέρες απασχόλησης εκλαμβάνονται αυτές που αντιστοιχούν στην ασφάλιση της οικείας εργασίας ή δραστηριότητας. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος (υπαγωγή στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ) ή αυτοαπασχόλησης (υπαγωγή στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΕΤΑΑ), όπου η ασφάλιση γίνεται με βάση τον μήνα, η σύνταξη περικόπτεται κατά 60% για το σύνολο του μήνα που ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα. 

Παράδειγμα 1: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00 και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ ύψους €100,00, και αναλαμβάνει εργασία στον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη απασχόληση (25 ημέρες ασφάλισης). Ο εν λόγω συνταξιούχος θα λάβει μειωμένη κύρια και επικουρική σύνταξη κατά 60%, δηλαδή η μηνιαία κύρια σύνταξη θα ανέρχεται σε €320,00 [(€800,00 – (60% x €800,00)] και η μηνιαία επικουρική σύνταξη θα ανέρχεται σε €40,00 [€100,00 – (60% x €100,00)]. 

Παράδειγμα 2: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00, και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ ύψους €100,00 και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα για 2 ημέρες τον μήνα, με πλήρες ωράριο. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της κύριας σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €32,00 (€800,00/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της κύριας σύνταξης μειώνεται κατά €19,20 (60% x €32,00). Συνολικά, ο συνταξιούχος απασχολείται 2 ημέρες το μήνα και, συνεπώς, θα λάβει κύρια σύνταξη ύψους €761,60 [€800,00 – (2 x €19,20)]. Αντίστοιχα, το ποσό της επικουρικής σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €4,00 (€100,00/25) και για κάθε ημέρα απασχόλησης το ποσό της επικουρικής σύνταξης μειώνεται κατά €2,40 (60% x 5 €4,00). Συνολικά, ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα, θα λάβει επικουρική σύνταξη ύψους €95,20 [€100,00 – (2 x €2,40)]. 

Παράδειγμα 3: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη, ύψους €800,00, και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ, ύψους €100,00, και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα για 5 ημέρες τον μήνα, με μειωμένο ωράριο. Στην απασχόλησή του αυτή έστω ότι αντιστοιχούν 3 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Επομένως, θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με τον συνταξιούχο του προηγούμενου παραδείγματος, δηλαδή θα του καταβληθεί μειωμένο κατά 60% το ποσό που αντιστοιχεί στα 3/25 της κύριας και επικουρικής σύνταξής του. 

Παράδειγμα 4: Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ λαμβάνει κύρια σύνταξη ύψους €800,00, και επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ, ύψους €100,00, και παρέχει υπηρεσίες σε ΝΠΔΔ, που είναι φορέας γενικής κυβέρνησης, για 2 ημέρες τον μήνα, με πλήρες ωράριο. Το ποσό της κύριας σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €32,00 (€800,00/25). Συνολικά, ο συνταξιούχος απασχολείται 2 ημέρες το μήνα και, συνεπώς, θα λάβει κύρια σύνταξη ύψους €736,00 [€800,00 – (2 x €32,00)]. Αντίστοιχα, το ποσό της επικουρικής σύνταξης για κάθε ημέρα ανέρχεται σε €4,00 (€100,00/25). Συνολικά, ο συνταξιούχος που απασχολείται 2 ημέρες το μήνα, θα λάβει επικουρική σύνταξη ύψους €92,00 [€100,00 – ( 2 x €4,00)]. 

Παράδειγμα 5: Ομοίως συνταξιούχος του ΕΦΚΑ συμμετέχει ως ηθοποιός/τραγουδιστής σε δύο παραστάσεις ανά εβδομάδα. Θα περικοπεί μόνο το ποσό της σύνταξης που αντιστοιχεί στην απασχόλησή του για τις δύο παραστάσεις ανά εβδομάδα σύμφωνα με τα παραπάνω παραδείγματα. Κατά τη διάρκεια περικοπής ή αναστολής της σύνταξης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συνταξιούχος καταβάλλει τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ασφαλιστικές εισφορές κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (όπου οι τελευταίες προβλέπονται) καθώς και όποιες εισφορές ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει. 

Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους καταργείται η προβλεπόμενη από το προϊσχύον καθεστώς προσαύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50%. Σημειώνεται, επίσης, ότι η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο συνταξιούχο επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΕΠ αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ για την αναληφθείσα εργασία ή αυτοαπασχόληση.

Ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθμιση

Από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης εξαιρούνται ρητά, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7, οι μέχρι 12.5.2016 συνταξιούχοι λόγω γήρατος που έχουν αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχόληση μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεχίζουν την απασχόλησή τους

Για τα ανωτέρω πρόσωπα εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων, όπως ισχύει κατά περίπτωση, με βάση τον φορέα συνταξιοδότησης και την παρασχεθείσα εργασία στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή τον ιδιωτικό τομέα ή την αυτοαπασχόληση πριν και μετά τη συνταξιοδότηση. (άρθρο 63 ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.3863/2010, άρθρο 10 του ν.3865/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5γ του άρθρου 4 του ν.4151/2013, άρθρο 8 παρ. 14 του ν.2592/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο, παράγραφος Β, υποπαράγραφος Β, περίπτωση 1β του ν.4093/2012 και επεκτάθηκε στους φορείς κύριας ασφάλισης με το άρθρο 4 παρ. 2α του ν.4151/2013, οι καταστατικές διατάξεις των φορέων κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπουν αναστολή σύνταξης σε περίπτωση συνταξιούχων τους που αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία ή αυτοαπασχόληση υπαγόμενοι στην ασφάλιση των εν λόγω φορέων, καθώς και οι καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑΕΠ φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν αναστολή της επικουρικής σύνταξης κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 42 του ν.3996/2011).

Εξαιρούνται, επίσης, από την περικοπή ή την πλήρη αναστολή της σύνταξης, οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδας οι οποίοι, ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο ανάληψης εργασίας μετά την συνταξιοδότηση, καταλαμβάνονται από τις προϊσχύουσες του άρθρου 20 του ν.4387/2016 ρυθμίσεις για την απασχόληση συνταξιούχων. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης υπακτέας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν.4387/2016 εισφορές . 

Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, τους συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, καθώς και με διατάξεις που παραπέμπουν σ’ αυτόν και σε όσους λαμβάνουν μόνο το επίδομα παρα-τετραπληγίας εφαρμόζεται το προϊσχύον του άρθρου 20 του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο. Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι όσον αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται από 1.1.2025 σύμφωνα με την α.π. Φ10034/18282/566/20.4.2017 εγκύκλιο ( ΑΔΑ: Ω6ΣΛ465Θ1Ω-Κ5Π.) 

Για τους συνταξιούχους των λοιπών – πλην του πρώην ΟΓΑ- φορέων κύριας ασφάλισης ή του δημοσίου μέχρι 12.5.2016 καθώς και για εκείνους στους οποίους η έναρξη καταβολής σύνταξης ανατρέχει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, οι οποίοι έχουν εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΓΑ μέχρι 31.12.2016 και εξακολουθούν να μην είναι υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017, δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν.4387/2016 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου α.π. Φ.10043/οικ.27751/824/16.6.2017 (ΑΔΑ: 70ΞΖ465Θ1Ω-7Ι3). 

Στις κοινοποιούμενες ρυθμίσεις του άρθρου 20 εμπίπτουν οι συνταξιούχοι λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (μετά την 13.5.2016) που έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ξεπερνά το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 σε ετήσια βάση, ήτοι 410,26 Χ12= 4.923,12 ευρώ. Σε περίπτωση που το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά το ανωτέρω όριο δεν δύναται να θεωρηθεί ως επανένταξη στην αγορά εργασίας του συνταξιούχου, αλλά μόνο ως διατήρηση της αγροτικής περιουσίας

( πηγή enikonomia.gr )
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Οι Ελληνοκύπριοι συνάδελφοι ευχαριστούν το ΣΑΣΥΔΑ


Λάβαμε και δημοσιεύουμε, ευχαριστήρια επιστολή της Προέδρου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΥΚΣ) Αλχία (ΔΒ) Αικατερίνης Μαρκουλλίδου:


"Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση σας να παρευρεθώ στην εκδήλωση σας για την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΣΑΣΥΔΑ που έγινε στις 31 Ιανουαρίου 2018, ως πρόεδρος του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ), εκπροσωπώντας τους Υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο. 


Με την παρούσα επιστολή, αισθάνομαι την ανάγκη τόσο εγώ προσωπικά όσο και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπώ, να σας ευχαριστήσω θερμά για την άψογη Ελληνική φιλοξενία σας και την συναδελφική αγάπη που μας αγκαλιάσατε αποδεικνύοντας τους στενούς δεσμούς που μας ενώνουν ως Ελληνικός και Κυπριακός Στρατός. 

Επιτρέψετε μου να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο του συνδέσμου σας Ταξχο ε.α. Γεώργιο Ρούσσο, στο Γεν.Γραμματέα Σγό ε.α. Ηλία Ντούβλη και στον αναπληρωτή Ταμία Νικόλαο Ζερδέ. 

Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, υγεία, επιτυχίες και ότι καλύτερο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΣΥΔΑ και στα μέλη σας. 

Μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΚΣ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΣΥΔΑ και είμαστε σίγουροι ότι, η συνεργασία μας θα συνεχισθεί και θα χαρούμε να σας φιλοξενήσουμε και εμείς στο νησί μας. 


Με εκτίμηση 


Αλχίας (ΔΒ) Κατερίνα Μαρκουλλίδου 

Πρόεδρος

Συνδέσμου Υπαξιωματικών 

Κυπριακού Στρατού"


Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

"Χρυσός" ο ΣΥΔίτης Βασίλης Αναδιώτης σε πανελλήνιους αγώνες σκοποβολής

Διάκριση για ΣΥΔίτη στους "Αγώνες κυπέλλου ΣΚΗΤ Β' & Γ' Κατηγορίας" του Πανελληνίου Πρωταθλήματος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚΟΕ), που πραγματοποιήθηκαν στις 17 & 18 Μαρ 2018 στο σκοπευτήριο του πεδίου βολής Αρόης στην Πάτρα.

Διοργανωτής, ο Σκοπευτικός Αθλητικός Σύλλογος Πατρών (ΣΑΣΠ) και ο συνάδελφος και μέλος ΣΑΣΥΔΑ Επγός (ΥΟΚ) Βασίλης Αναδιώτης (28ης Σειράς), κατέλαβε την 1η Θέση στη Β' Κατηγορία.Θυμίζουμε ότι στους αντίστοιχους αγώνες του 2015, ο κ Αναδιώτης είχε καταλάβει την 1η θέση της Γ' Κατηγορίας  και στο εξής θα αγωνίζεται στη Β' Κατηγορία.Φυσικά, στο τέλος των αγώνων, δεν έλειψε ο εθιμοτυπικός τουφεκισμός του καπέλου του νικητή της Β' Κατηγορίας από τους συναθλητές του, κατηγορίας που ομολογουμένος είναι η πλέον περίπλοκη και αγχωτική για τους αγωνιζόμενους.

Το Δ.Σ. του  ΣΑΣΥΔΑ, εκ μέρους όλων των ΣΥΔιτών, τον συγχαίρει και του εύχεται ακόμη περισσότερες διακρίσεις !


Ετήσια Συνεστίαση ΣΑΣΥΔΑ
Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ετήσια Συνεστίαση ΣΑΣΥΔΑ, την Κυριακή4 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:00, στην επιβλητική "Αίθουσα Τελετών" του Σαρόγλειου Μεγάρου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), υπό τους ήχους της "Ελαφράς Ορχήστρας" της Πολεμικής μας Αεροπορίας.

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, τα Επίτιμα, Τακτικά Μέλη και Συνδρομητές του Συλλόγου, συνάδελφοι όλων των προελεύσεων, φίλοι του Συλλόγου και της Πολεμικής μας Αεροπορίας, εκπρόσωποι Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ε.Δ., της ΕΑΑΑ και φυσικά οι μικροί μας φίλοι.

"Οι σκέψεις όλων μας σήμερα, στους συναδέλφους του Στρατού Ξηράς Υπολοχαγό Άγγελο Μητρετώδη και Λοχία Δημήτριο Κούκλατζη, που κρατούνται παράνομα από τις Τουρκικές αρχές, και ευχή όλων μας, για άμεση επιστροφή στη μητέρα Πατρίδα" τόνισε στην έναρξη της εκδήλωσης ο συντονιστής της και Γεν.Γραμματέας κ. Ηλίας Ντούβλης.

Στο σύντομο χαιρετισμό του προς τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ρούσσος ανέφερε ότι "η χώρα μας βρίσκεται υπό το βάρος σοβαρών προβλημάτων εθνικών, οικονομικών και κοινωνικών, γι' αυτό θα πρέπει όλοι μας να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί και σε εγρήγορση" συνεχίζοντας δε, τόνισε πως "η σημερινή παρουσία σας και η συνεχής στήριξη στο Σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, δίνει τη δύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε προ διμήνου, να προβάλει και να προωθήσει για επίλυση, τα θέματα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων, είτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είτε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καθώς και στην ίδια την Ένωσή μας". Κλείνοντας, ευχήθηκε ολόψυχα σε όλους "να έχουν μια δημιουργική χρονιά και ο Θεός να είναι μαζί τους".

Στο τέλος της εκδήλωσης, διανεμήθηκαν δωρεάν κατόπιν κληρώσεως, πλούσια δώρα, με κορυφαία, δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια εξωτερικού (AEGEAN AIRLINES), μοντέρνο χαλί collection 2018 (B-House) και δωροεπιταγή αξίας 100€ (Σ/Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).

Τη βιντεοσκόπηση πραγματοποίησε ο κ. Παναγιώτης Κοκμοτός-Αναπληρωτής Κοσμήτορας και τη φωτογράφιση ο κ. Νικόλαος Ζερδές-Αναπληρωτής Ταμίας,


Το Γραφείο Τύπου ΣΑΣΥΔΑδείτε εδώ το video της έναρξης εκδήλωσης


( ακολουθούν φωτο της εκδήλωσης )

 

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ 2018 - Βράβευση Πρωτευσάντων Δ.Υ. 52ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ


                                                                                                                                           Υπ' αριθ. 001/2018
                                                                                                                                           Αθήνα, 7 Φεβ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:   Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας ΣΑΣΥΔΑ - Βράβευση Πρωτευσάντων Δ.Υ. 53ης - 54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ
Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00, στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ΕΑΑΑ και σε εορταστικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΣΑΣΥΔΑ και η βράβευση των αριστευσάντων-πρωτευσάντων Δ.Υ. 53ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος των κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΑ, Δ/ΔΑΕ Ταξχος (Ι) κος Γεώρ. Φασούλας, ο εκπρόσωπος του κ. Δ/ΔΑΥ Σγός κος Κων. Παπακίτσος, ο Πρόεδρος του ΟΣΜΟΣΑ "Ο ΙΚΑΡΟΣ" κος Γεώρ. Γερούλης-Απτχος (Ι)ε.α., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Ναυτικού (ΕΑΑΝ) κος Σπυρ. Περβαινάς-Ανχος ΠΝε.α., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξκών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ) κος Σπυρ. Καββούρης-Απτχος (Ι)ε.α., ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΑΑ κος Δημ. Κοντοβάς-Σμχος (ΥΟΚ)ε.α., ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) Επγός (ΥΔΚ) κος Δημ. Ρώτας, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) Ακστής ΠΝ κος Αναστ. Τσάκαλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) κος Βασ. Νικολόπουλος-Ταξχος ε.α., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΑΚΣ) Σχης (ΠΖ) κος Χρίστος Ψαράς, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Υπξκών Κυπριακού Στρατού (ΣΥΚΣ) Αλχίας (ΔΒ) κα Αικ. Μαρκουλλίδου, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Βετεράνων Αεροπορίας (ΠΑΣΥΒΕΤΑ) κος Δημ. Λαζάρου-Υπτχος (Ι) ε.α., ο Ταμίας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ) κος Αχιλ. Λέλλας-Απτχος (Μ)ε.α., ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας (ΕΣΜΑ) κος Ιωάν. Κούτρας-Απτχος (Μ)ε.α., ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΑ/ΣΣΑΣ) κος Κοντός Βασίλειος-Σχης (ΣΔ)ε.α., ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΤΥΑ (ΣΑΣ) κος Δημ. Φαλτάιτς-Σμχος (ΤΤΗ)ε.α., ο Γεν.Γραμματέας του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΑΣΜΥΝ) κος Κων. Καλαρρύτης-Υπχος (Ε) ΠΝε.α., ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Αποφοίτων Σχολών Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ) κος Δημ. Δέδης-Ανπχος (Ε) ΠΝε.α., ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) κος Ευάγ. Στέφος-Υπλγός (ΠΖ)ε.α., ο Πρόεδρος Ε.Ε. της Ανεξάρτητης Ένωσης Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ) κος Ευθ. Γκιτέρσος-Σμχος ε.α., η Α' Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων "ΑΞΙΑ" κα Καλ. Δεληγιάννη και η Γεν.Γραμματέας κα Χριστ. Τσέτουρα, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κος Κων. Α. Παπαγεωργίου-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α., ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ & διατελέσας Δκτης ΣΥΔ κος Ευάγ. Μαντής-Ταξχος (ΜΤ)ε.α., ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κος Θεόδ. Κοτζιάς-Ασμχος (ΥΥΔ)ε.α., ο Νομικός Σύμβουλος ΣΑΣΥΔΑ κος Σωτ. Στρατογιάννης-Υπτχος (ΣΔ)ε.α., ο Αρχηγός της 1ης σειράς ΣΥΔ κος Γεώργιος Καμποσιώρας-Σμχος (ΥΥΔ)ε.α., η Αρχηγός της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) Δ.Υ. ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική (53ης σειράς ΣΥΔ), ο Αρχηγός της ΙΙας τάξεως ΣΥΔ ΔΥ (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης (54ης σειράς ΣΥΔ), ο Αρχηγός της Ιης τάξεως Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Δ.Υ. (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων (1ης σειράς ΣΜΥΑ),  Ανώτατοι Αξιωματικοί ε.α. προελεύσεως ΣΥΔ, πλήθος αποφοίτων ΣΥΔ-Μελών ΣΑΣΥΔΑ και φίλων του Συλλόγου.
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεώργιος Ρούσσος-Ταξχος (Ο)ε.α., έκανε μια σύντομη ανασκόπηση των σημαντικότερων θεμάτων που κλήθηκε ο Σύλλογος να διαχειρισθεί προς όφελος των εν ενεργεία και εν αποστρατεία αποφοίτων ΣΥΔ, τονίζοντας ιδιαιτέρως την από βήματος κατάθεση των προτάσεών μας επί Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ, κατά τη διαδικασία ακρόασης των Φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.
Συνεχίζοντας, τόνισε πως και τη νέα χρονιά, ο ΣΑΣΥΔΑ, με στοχευμένες παρεμβάσεις του, θα προωθήσει στην Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία, όλα εκείνα τα ζητήματα των εν ενεργεία στελεχών που χρήζουν επίλυσης. Θα παρέμβει προς πάσα κατεύθυνση για την επίτευξη της ουσιαστικής αναβάθμισης των σπουδών των προερχομένων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές, την ισοτιμία των Πτυχίων ΑΣΣΥ με αυτά της ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και κατ' επέκταση τη λήψη μεταπτυχιακών τίτλων και την αναγνώριση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα είναι κοντά στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και στο Συντονιστικό Όργανο Δράσης, για να προβάλει τα δίκαια αιτήματα των Μελών του.

Ιδιαίτερο χαιρετισμό απηύθυνε στον Πρόεδρο της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥ (ΣΑΣΜΥ), εκφράζοντας συγχρόνως τα συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία ίδρυσης του εν λόγω Σωματείου, που έρχεται να καλύψει το διαπιστωμένο κενό εκπροσώπησης σε καιρούς δύσκολους για τα θέματα των αποφοίτων ΑΣΣΥ των Ελληνικών Ε.Δ.

Ακολούθως, βραβεύθηκαν οι αριστεύσαντες/πρωτεύσαντες Δόκιμοι Υπαξιωματικοί 53ης-54ης σειρών ΣΥΔ και 1ης σειράς ΣΜΥΑ, με την επίδοση σε αυτούς, αναμνηστικής πλακέτας/βραβείου ΣΑΣΥΔΑ :

-     ΔΥ ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική - Αρχηγός ΣΥΔ, αριστεύσασα και πρωτεύσασα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το βραβείο επέδωσε σε αυτή, ο επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ & πρωτεύσας στην ειδικότητα Μετεωρολόγων της 1ης σειράς ΣΥΔ, κος Ευάγγελος Μαντής-Ταξχος (ΜΤ) ε.α.
-     ΔΥ ΙΙας (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης - Αρχηγός 2ας τάξεως, αριστεύσας και πρωτεύσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Το βραβείο επέδωσε σε αυτόν, ο Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ κ. Κων. Παπαγεωργίου-Ασμχος (ΥΥΔ) ε.α.
-     ΔΥ Ιης (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων - Αρχηγός 1ης τάξεως ΣΜΥΑ, πρωτεύσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017.
Στη συνέχεια, σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας αλλά και συγκινησιακής φόρτισης, επιδόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες και δώρα, στους αδελφούς Ελληνοκυπρίους εκπροσώπους των στελεχών των Κυπριακού Στρατού, Πρόεδρο του ΣΑΚΣ κο Χρίστο Ψαρά-Σχη (ΠΖ) και Πρόεδρο του ΣΥΚΣ κα Αικατερίνη Μαρκουλλίδου-Αλχία (ΔΒ).
Τέλος, ο Δντής Θρησκευτικού του ΓΕΑ αιδεσιμολογιώτατος πατήρ Γεώργιος, ευλόγησε και έκοψε την πίτα

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Γεν.Γραμματέας, Σγος (ΥΔΚ) ε.α. κος Ηλίας Ντούβλης.


Το Γρ. Τύπου ΣΑΣΥΔΑ


δείτε εδώ το βίντεο της εκδήλωσης (από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα κ. Παν. Κοκμοτό-Επγό (ΥΑΔ)ε.α. )


ακολουθούν φωτο της εκδήλωσης (από τον Α' Αναπληρωτή Ταμία κ. Νικ. Ζερδέ-Σγό (ΥΠΛ)ε.α. )

Δ.Υ. ΙΙΙης (Στρατολόγος) Γεωργίου Αγγελική - Αρχηγός ΣΥΔ
Δ.Υ. ΙΙας (Ταμειακός) Καμμάς Ζήσης - Αρχηγός 2ας τάξεως ΣΥΔ
Δ.Υ. Ιης (Οπλουργός) Μπλεμπλιδάκης Σπυρίδων - Αρχηγός ΣΜΥΑ
Σχης (ΠΖ) Ψαράς Χρίστος
Πρόεδρος Συνδέσμου Αξκών Κυπριακού Στρατού
Αλχίας (ΔΒ) Μαρκουλλίδου Αικατερίνη 
Πρόεδρος Συνδέσμου Υπξκών Κυπριακού Στρατού
Ταξχος (Ο)ε.α. Γεώρ. Ρούσσος - Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ
Ταξχος (Ι) Γεώρ. Φασούλας - Δκτής ΣΜΥΑ

Ανχος ΠΝ ε.α. Σπυρ. Περβαινάς                                 Απτχος (Ι) ε.α. Σπυρ. Καββούρης                                 Απτχος (Ι) ε.α. Γεώρ. Γερούλης
                                 Πρόεδρος ΕΑΑΝ                                                        Πρόεδρος ΕΑΑΑ                                             Πρόεδρος ΟΣΜΟΣΑ  "Ο ΙΚΑΡΟΣ
       Ακστής ΠΝ Αν. Τσάκαλος                              Επγός (ΥΔΚ) Δημ. Ρώτας                            Αλχίας (ΔΒ) Αικ. Μαρκουλλίδου
εκπρόσωπος ΠΟΕΣ                                      Πρόεδρος ΠΟΜΕΝΣ                                              Πρόεδρος ΣΥΚΣ
      Ταξχος ε.α. Βασ. Νικολόπουλος                                 Απτχος (Ι) ε.α. Δημ. Λαζάρου                                     Σγός (ΥΔΚ) ε.α. Ηλίας Γ. Ντούβλης
                                 Πρόεδρος ΠΟΣ                                                    Πρόεδρος ΠΑΣΥΒΕΤΑ                                                          Γ.Γ. ΣΑΣΥΔΑ
Απτχος (Μ) ε.α. Αχιλ. Λέλλας                             Απτχος (Μ) ε.α. Ιωάν. Κούτρας                            Σχης (ΣΔ) Βασ. Κοντός
        εκπρόσωπος ΣΑΣΙ                                                    Πρόεδρος ΕΣΜΑ                                    εκπρόσωπος ΣΑ/ΣΣΑΣ
Σμχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημ. Φαλτάιτς                                 Υπλγός (ΠΖ) ε.α. Ευάγ. Στέφος                                     Ανπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Δημ. Δέδης
                                 Πρόεδρος ΣΑΣ                                                       Πρόεδρος ΣΑΣΜΥ                                                 Αντιπρόεδρος ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ
Σμχος ε.α. Ευθ. Γκιτέρσος                         Υπχος (Ε) ΠΝ ε.α. Κων. Καλλαρύτης                                κ. Καλ. Δεληγιάννη
     εκπρόσωπος ΑΝΕΑΕΔ                                           Γ.Γ. ΣΑΣΜΥ                                                   Α' Αντιπρόεδρος ΑΞΙΑ
                           Ταξχος (ΜΤ) ε.α. Ευάγ. Μαντής                                                        Υπτχος (ΣΔ) ε.α. Σωτ. Στρατογιάννης                                
                                               Επίτιμος Πρόεδρος ΣΑΣΥΔΑ                                                             Νομικός Σύμβουλος ΕΑΑΑ & ΣΑΣΥΔΑ                                                    
Διοικητικό Συμβούλιο τριετίας 2018 - 2020


Η βραδυά έκλεισε με τη φιλοξενία των Κυπρίων ε.ε. συναδέλφων, από τους αδελφούς Συλλόγους ΣΑΣΥΔΑ-ΣΑΣ, σε γνωστή μουσικοταβέρνα της Διονυσίου Αρεοπαγίτου πλησίον του Μουσείου Ακρόπολης.


Παραλειπόμενα ...